В сила от 1 септември 2004 г.
Международен олимпийски комитет

Съдържание – глава 1

Съкращения, използвани в олимпийското движение
Въведение
Преамбюл
Фундаментални принципи на олимпизма

Олимпийското движение и неговата дейност – глава 2

1. Състав и обща организация на олимпийското движение
2. Мисия и роля на МОК*
Разпоредба към правило 2
3. Признаване от МОК
4. Олимпийски конгрес*
Разпоредба към правило 4
5. Олимпийска солидарност*
Разпоредба към правило 5
6. Олимпийски игри*
Разпоредба към правило 6
7. Права върху олимпийските игри и олимпийската собственост*
8. Олимпийският символ*
9. Олимпийското знаме*
10. Олимпийското мото*
11. Олимпийски емблеми*
12. Олимпийският химн*
13. Олимпийският огън, олимпийски факли*
14. Олимпийски означения*
Разпоредба към правила 7-14

Международен олимпийски комитет (МОК) – глава 3

15. Юридически статут
16. Членове* – Разпоредби към правило 16
17. Органи
18. Сесията* – Разпоредба към правило 18
19. Изпълнително бюро на МОК – Разпоредби към правило 19
20. Президент* – Разпоредба към правило 20
21. Комисии на МОК – Разпоредба към правило 21
22. Комисия по етика на МОК* – Разпоредба към правило 22
23. Мерки и санкции – Разпоредба към правило 23
24. Езици
25. Източници на МОК

Международни федерации (МФ) – глава 4

26. Признаване на МФ
27. Мисия и роля на МФ в рамките на олимпийското движение

Национални олимпийски комитети (НОК) – глава 5

28. Мисия и роля на НОК*
29. Състав на НОК*
Разпоредба към правила 28 и 29
30. Националните федерации
31. Страна и име на дадена НОК
32. Знаме, емблема и химн на даден НОК

Олимкпийски игри – глава 6

I. ОТБЕЛЯЗВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
33. Отбелязване на олимпийските игри* – Разпоредба към правило 33
34. Избор на град-домакин* – Разпоредба към правило 34
35. Местонахождение, обекти и съоръжения на олимпийските игри* –
Разпоредба към правило 35
36. Организационен комитет* – Разпоредба към правило 36
37. Отговорности – оттегляне на организирането на олимпийски игри*
38. Комисия за координиране на олимпийските игри – връзка между НОК и ОКОИ* – Разпоредба към правило 38
39. Олимпийско село* – Разпоредба към правило 39
40. Културна програма*
II. УЧАСТИЕ В ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
41. Кодекс за допускане* – Разпоредба към правило 41
42. Националност на състезателите* – Разпоредба към правило 42
43. Възрастова граница*
44. Световен антидопингов кодекс*
45. Покани и записване* – Разпоредба към правило 45
III. ПРОГРАМА НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
46. Олимпийски спортове*
47. Програма на спортовете, допускане на спортове, дисциплини и състезания*
48. Програма на олимпийските игри
49. Технически отговорности на МФ по време на олимпийските игри – Разпоредба към правило 49
50. Младежки лагери
51. Медийно отразяване на олимпийските игри – Разпоредба към правило 51
52. Публикации, свързани с олимпийските игри – Разпоредба към правило 52
53. Рекламиране, демонстрации, пропаганда – Разпоредба към правило 53
IV. ПРОТОКОЛ
54. Протокол
55. Олимпийска идентичност и акредитационна карта – права към нея
56. Използването на олимпийското знаме
57. Използване на олимпийския огън
58. Церемония по откриването и церемония по закриването на игрите
59. Церемония при победа, при раздаването на медали и дипломи
60. Списък с отличията
V. АРБИТРАЖ
61. Спорове – арбитраж

Олимпийското движение и неговата дейност – глава 2

МОК – Международен олимпийски комитет
ОХ – Олимпийска харта
П – Правило… от Олимпийската харта
РП – Разпоредба към правило……………. от Олимпийската харта
ОКОИ – Организационен комитет на олимпийските игри
МФ – Международна федерация
АМФЛО – Асоциация на международните федерации на летните олимпийски спортове
АМФЗО – Асоциация на международнитете федерации на зимните олимпийски спортове
НОК – Национален олимпийски комитет
МПК – Международен параолимпийски комитет
АНОК – Асоциация на националните олимпийски комитети
АНОКА – Асоциация на националните олимпийски комитети на Африка
ОСА – Олимпийски съвет на Азия
ПАСО – Панамериканска спортна организация
НОКО – Национален олимпийски комитет на Океания
ЕОК – Европейски олимпийски комитети
САС – Спортен арбитражен съд
ИСОИ – Информационна служба на олимпийските игри
WADA – Световна антидопингова агенция
МОА – Международна олимпийска академия

Въведение

Олимпийската харта е кодификация на фундаменталните принципи на олимпизма, на правилата и разпоредбите, приети от Международния олимпийски комитет (МОК). Тя определя организацията, дейностите и действията на олимпийското движение и определя условията за отбелязването на олимпийските игри. По същество Олимпийската харта служи за постигането на три основни цели:

а) Олимпийската харта, като основен инструмент с конституционен характер, определя и отменя фундаменталните принципи и най-важните ценности на олимпизма.

б) Олимпийската харта също така служи и като устав на Международния олимпийски комитет.

в) В допълнение, Олимпийската харта дефинира главните реципрочни права и задължения на трите главни съставни органа на олимпийското движение, а именно: Международния олимпийски комитет, международните федерации и националните олимпийски комитети, както и организационните комитети за олимпийските игри, всеки от които трябва да спазва Олимпийската харта.

Забележка

В Олимпийската харта, мъжкият род използван във връзка с физическа личност (например за президент, вицепрезидент, председател, член, лидер, официално лице, шеф на мисията, участник, състезател, спортист, съдия, съдебен заседател, аташе, кандидат или персонал, или при произнасяне като той, те или тях) трябва, освен ако няма специална разпоредба за обратното, да се разбира като включващо женски род.

Ако изрично не е казано друго в писмен вид, за целите на Олимпийската харта година означава календарна година, започваща от 1 януари и завършваща на
31 декември.

Преамбюл

Съвременният олимпизъм e заченат от Пиер дьо Кубертен, по чиято инициатива се събира Международния атлетически конгрес в Париж през юни 1894 г. Международният олимпийски комитет се учрява на 23 юни 1894 г. Първите олимпийски игри (Игри на Олимпиада) в модерните времена са проведени в Атина, Гърция през 1896 г. През 1914 г. е одобрено Олимпийското знаме, представено от Пиер дьо Кубертен на Парижкия конгрес. То представлява пет преплетени кръга, които символизират обединението на петте континента и срещата на спортисти от цял свят по време на олимпийските игри. Първите Зимни олимпийски игри ся проведени в Шамони, Франция през 1924 г.

Фундаментални принципи на олимпизма

1. Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и комбинираща в балансирано цяло качествата на тялото, волята и ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да създаде начин на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната стойност на добрия пример и уважението към универсалните фундаментални етически принципи.

2. Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед на насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство.

3. Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсално и постоянно действие, провеждано под върховната власт на МОК, на всички лица и организации, които са вдъхновени от ценностите на олимпизма. То покрива петте континента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите от света на големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен символ са пет преплетени кръга.

4. Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва да има възможност да практикува спорт, без никакъв вид дискриминация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирателство в дух на приятелство, солидарност и честна игра. Организацията, администрирането и управлението на спорта трябва да се контролира от независими спортни организации.

5. Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на основа на раса, религия, политика, пол или друг признак е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение.

6. Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване на Олимпийската харта и признаване на МОК.

Глава 1
Олимпийското движение и неговата дейност
1. Състав и обща организация на олимпийското движение

1. Под върховната власт на Международния олимпийски комитет, олимпийското движение включва организации, спортисти и други хора, които са съгласни да се ръководят от Олимпийската харта. Целта на олимпийското движение е да допринесе за изграждането на мирен и по-добър свят като образова младежта чрез практикуване на спорт в съответствие с олимпизма и неговите ценности.

2. Тримата главни съставни членове на олимпийското движение са Международният олимпийски комитет (МОК), Международните спортни федерации (МФ) и Националните олимпийски комитети (НОК). Всеки човек или организации, принадлежащи в качеството им на каквито и да е към олимпийското движение, се обвързват с разпоредбите на Олимпийската харта и трябва да спазват решенията на МОК.

3. В допълнение на тримата главни съставни членове, олимпийското движение също включва организационните комитети на олимпийските игри (ОКОИ), националните асоциации, клубове и личности, принадлежащи към МФ и НОК, по-точно спортисти, чиито интереси съставляват фундаментален елемент от дейността на олимпийското движение, както и съдии, треньори и други спортни официални лица и технически лица. Също включва и други организации и институции, признати от МОК.

Мисия и роля на МОК*

Мисията на МОК е да насърчава олимпизма по цял свят и да ръководи олимпийското движение. Ролята на МОК е:

1. Да насърчава и подкрепя популяризирането на етиката в спорта, както и образованието на младежите чрез спорта и да отдаде своите усилия за това, в спорта да царува духа на честната игра и да бъде прекратено насилието;
2. Да насърчава и подкрепя организацията, развитието и координацията на спорта и спортните състезания;
3. Да осигурява редовното провеждане на олимпийските игри;
4. Да си сътрудничи с компетентните публични и частни организации и власти в стремежа си да постави спорта в услуга на хуманността и по този начин да насърчава мира;
5. Да предприема действия за засилване на единството и за защита на независимостта на олимпийското движение;
6. Да се противопоставя на всяка форма на дискриминация, засягаща олимпийското движение;
7. Да насърчава и подкрепя популяризирането на жените в спорта на всички нива и във всички структури с оглед да се прилагат принципите на равенство между мъжете и жените;
8. Да води борба срещу допинга в спорта;
9. Да насърчава и подкрепя мерките, защитаващи здравето на спортистите;
10. Да се противопоставя на всяка политическа или търговска злоупотреба в спорта и сред спортистите;
11. Да насърчава и подкрепя усилията на спортните организации и публичните власти за осигуряване на социално и професионално бъдеще на спортистите;
12. Да насърчава и подкрепя развитието на спорта за всички;
13. Да насърчава и подкрепя отговорна загриженост по екологични въпроси, да насърчава устойчивото развитие в спорта и да изисква олимпийските игри да се провеждат съобразно тези изисквания;
14. Да насърчава положително наследство от олимпийските игри в градовете-домакини и държавите-домакини;
15. Да насърчава и подкрепя инициативи, свързващи спорта с културата и образованието;
16. Да насърчава и подкрепя дейностите на Международната олимпийска академия (МОА) и други институции, които са посветили своята дейност на олимпийското образование.

Разпоредба към правило 2

1. Изпълнителното бюро на МОК може да даде патронажа на МОК, при условия и срокове, които счете за подходящи, на международни многоспортни състезания – регионални, континентални или световни – при условие, че те се провеждат в съответствие с Олимпийската харта и са организирани под контрола на НОК или от асоциации, признати от МОК, с помощта на съответните МФ и в съответствие с техните технически правила.
2. Изпълнителното бюро на МОК може да даде патронажа на МОК на други прояви, при условие, че тези прояви спазват целите на олимпийското движение.

Признаване от МОК

1. Условието за принадлежност към олимпийското движение е признаването от МОК.
2. МОК може да признае като НОК национални спортни организации, чиито дейности са свързани с неговата мисия и роля. МОК също така може да признае асоциации към НОК, формирани на континентално или световно ниво. Всички НОК и асоциации на НОК трябва да имат, когато е възможно, статут на правен субект. Те трябва да са съобразно с Олимпийската харта. Техният статут са обект на одобрение от МОК.
3. МОК може да разпознае МФ и асоциации към МФ.
4. Признаването на асоциациите към МФ или НОК по никакъв начин не нарушава правата на всяка МФ и на всеки НОК да работят директно с МОК и обратно.
5. МОК може да признае неправителствени организации, свързани със спорта, работещи на международно ниво, статута и дейността, на които са в съответствие с Олимпийската харта.
6. Признаването от МОК може да бъде временно или пълно. Временното признаване, или неговата отмяна, подлежи на решение на Изпълнителното бюро на МОК за определен или за неопределен период. Изпълнителното бюро на МОК може да определи условията, съгласно които временното признаване може да изтече. Пълно признаване или неговата отмяна се решават от сесията.
Всички подробности по процедурата по признаване се определят от Изпълнителното бюро на МОК.

Олимпийски конгрес*

На олимпийския конгрес се събират представители на главните съставни членове на олимпийското движение на интервали, определени от МОК; той се свиква от президента на МОК; неговата роля е консултативна.

Разпоредба към правило 4

1. Олимпийският конгрес се свиква от президента по решение на сесията, и се организира от МОК на място и дата, определени от сесията. Президентът председателства и определя процедурата.
2. Участие в олимпийския конгрес взимат членовете, почетният президент, почетните членове и членовете на честта на МОК, делегатите представляващи МФ и НОК; също и представители на организации, признати от МОК. В допълнение, участие взимат и спортисти и личности, поканени в качеството им на личности или представителни лица.
3. Изпълнителното бюро на МОК определя дневния ред на олимпийския конгрес след консултации с МФ и НОК.

Олимпийска солидарност*

Целта на олимпийската солидарност е да организира подкрепа на НОК, особено на тези от тях, които имат най-голяма нужда от нея. Тази подкрепа се изразява в програми изработени съвместно от МОК и НОК и с техническата подкрепа на МФ, ако е необходимо.

Разпоредба към правило 5

Целите на програмите, приети от олимпийската солидарност са да допринесе за:

1. насърчаване на фундаменталните принципи на олимпизма;
2. подпомагане на НОК в подготовката на техните спортисти и отбори за тяхното участие в олимпийските игри;
3. развитие на техническите спортни познания на спортистите и треньорите;
4. подобряване на техническото ниво на спортистите и треньорите в сътрудничество с НОК и МФ, включително и чрез стипендии;
5. обучение на спортни администратори;
6. сътрудничество с организации и юридически лица, преследващи същите цели, особено чрез олимпийско образование и разпространението на спорта;
7. създаване, където е необходимо, на прости, функционални и икономически изгодни спортни съоръжения в сътрудничество с националните и международните органи;
8. подкрепа на организацията на състезания на национално, регионално и континентално ниво под ръководството или под патронажа на НОК и подпомагане на НОК в организацията, подготовката и участието на техните делегации в регионални и континентални игри;
9. насърчаване на съвместни двустранни или многостранни програми за сътрудничество сред НОК.
10. призоваване на правителствата и международните организации да включат спорта в официалната подкрепа за развитие.

Такива програми се ръководят от Комисията по олимпийска солидарност.

Олимпийски игри*

1. Олимпийските игри са състезания между спортисти в индивидуални или отборни състезания, а не между страни. Те събират заедно спортисти, избрани от съответния им НОК, чиито заявки са били приети от МОК. Те се състезават под техническото ръководство на съответната МФ.
2. Олимпийските игри са съставени от Игри на олимпиадата и Олимпийски зимни игри. Само спортовете, които се практикуват на сняг или лед се считат за зимни спортове.
3. Властта да вземе решение като последна инстанция, по който и да е въпрос, засягащ Олимпийските игри, има МОК.
4. Въпреки приложимите правила и крайни срокове за всички арбитражни и обжалващи процедури и предвид другите разпоредби на Световния антидопингов кодекс, никое решение, взето от МОК, относно издание на олимпийските игри, включително, но не и ограничено до състезания и техните последствия, като класиране и резултати, могат да бъдат оспорвани, от който и да било след период от три години от деня на церемонията по закриването на такива игри.

Разпоредба към правило 6

1. Олимпиада е период от четири последователни календарни години, започвайки от първи януари на първата година и приключвайки на тридесет и първи декември на четвъртата година.
2. Олимпиадите се номерират последователно от първите игри на Олимпиадата, отбелязани в Атина през 1896 г. XXIX Олимпиада ще започне на 1 януари 2008 г.
3. Зимните олимпийски игри се номерират в реда, в който се провеждат.

Права върху олимпийските игри и олимпийската собственост*

1. Олимпийските игри са изключителна собственост на МОК, който притежава всички права и данни, свързани с тях, особено, и без ограничения, всички права свързани с техните организации, експлоатация, разпространение, записване, представяне, репродукция, достъп и разпръскване в каквато и да е форма и с каквито и да са средства или каквито и да е механизми, независимо дали съществуват сега в момента или ще бъдат разработени в бъдеще. МОК трябва да определи условията за достъп до и условията за ползване на данни, свързани с олимпийските игри и със състезанията и спортните изпълнения на олимпийските игри.

2. Олимпийският символ, знаме, мото, химн, идентификации (включително, но не само „Олимпийски игри” и „Игри на Олимпиада”), обозначения, емблеми, огъня и факлите, както е описано в правила 8-14 по-долу, трябва да бъдат наричани обобщено или поотделно „олимпийска собственост”. Всички права на някоя или на всички олимпийски собствености, както и правата за тяхната употреба, са собственост изключително на МОК, включително, но не само, да бъдат използвани за правене на печалба, търговски или рекламни цели. МОК може да дава разрешение за ползване на всички или част от неговите права при предварително определени условия от Изпълнителното бюро на МОК.

Олимпийският символ*

Олимпийският символ се състои от пет преплетени кръга с равни размери (олимпийските кръгове), използвани отделно, в един или пет различни цвята, който са от ляво на дясно син, жълт, черен, зелен и червен. Кръговете са преплетени от ляво на дясно; синият, черният и червеният са разположени на върха, жълтият и зеленият кръгове отдолу в съответствие със следната графична репродукция. Олимпийският символ изразява активността на олимпийското движение и представлява съюза на петте континента и срещата на спортисти от цял свят на олимпийските игри.

Олимпийското знаме*

Олимпийското знаме има бял фон, без рамка. Олимпийският символ в пет цвята е разположен в средата.

Олимпийското мото*

Олимпийското мото Citius, Altius, Fortius е израз на вдъхновението на олимпийското движение.

Олимпийски емблеми*

Олимпийска емблема е цялостен дизайн, асоцииращ олимпийските кръгове с друг отличителен елемент.

Олимпийският химн*

Олимпийският химн е музикално произведение, озаглавено „Олимпийски химн”, с композитор Спирос Самара.

Олимпийският огън, олимпийски факли*

1. Олимпийският огън е огънят, който се пали в Олимпия, под ръководството на МОК.
2. Олимпийската факла е преносима факла, или точно копие, одобрено от МОК и определена за запалване на олимпийския огън.

Олимпийски означения*

Олимпийски символ е всяко визуално или аудио представяне на някаква асоциация, взаимовръзка или връзка с олимпийските игри, олимпийското движение или други главни членове.

Разпоредба към правила 7-14

1. Законова защита:

1.1. МОК може да предприеме всички подходящи стъпки за получаване на законова подкрепа за себе си на национална и международна база, за правата върху олимпийските игри и върху всяка олимпийска собственост.
1.2. Всеки НОК отговаря пред МОК за съблюдаването в неговата страна на правила 7-14 и разпоредба към правила 7-14. Той трябва да предприема стъпки за забрана на всяка употреба на олимпийска собственост, която е в разрез с правилата и техните разпоредби. Също трябва да се стреми да получи в полза на МОК защита на олимпийската собственост на МОК.
1.3. Когато национален закон или регистрирана търговска марка или друг правен инструмент дават законова защита на НОК за олимпийски символ или друга олимпийска собственост, този НОК може да използва само произтичащите от това права в съответствие с Олимпийската харта и с инструкциите, получени от МОК.
1.4. НОК може по всяко време да се обърне за помощ към МОК за получаване на законова защита, за която и да е олимпийска собственост и за уреждането на различията, които могат да възникнат с трети страни по тези въпроси.

2. Използването на олимпийска собственост от МОК или от трета страна, оторизирана или лицензирана от МОК:

2.1. МОК може да създаде една или няколко олимпийски емблеми, които може да използва по свое усмотрение.
2.2. Олимпийският символ, олимпийските емблеми и всяка друга олимпийска собственост на МОК може да бъде използвана от МОК, или от човек оторизиран от него, в страна на НОК, при условие, че следните условия са надлежно изпълнени:
2.2.1. За всички споразумения за спонсорство и доставка и за всички маркетингови инициативи, различни от тези по параграф 2.2.2. по-долу, това използване не трябва да причинява сериозни щети на съответния НОК, а решението трябва да бъде взето от МОК в консултации с НОК, който трябва да получи част от чистите приходи, произтичащи от тази употреба.
2.2.2. За всички лицензионни споразумения НОК трябва да получи полвината от чистия приход от такава употреба, след приспадане на данъци и свързаните с това извънредни (out-of-pocket) разходи. НОК ще бъде информиран предварително за всяка такава употреба.
2.3. МОК по свое усмотрение може да оторизира разпространителите на Олимпийските игри да използват олимпийския символ, олимпийските емблеми на МОК или друга олимийска собственост на МОК и ОКОИ, да подкрепя (популяризира) излъчванията на Олимпийските игри. Разпоредбите на параграфи 2.2.1. и 2.2.2. от тази разпоредба не се прилагат в смисъла на на всяка оторизация.

3. Употреба на олимпийския символ, знаме, мото и химн:

3.1. Предвид параграф 2.2. на тази разпоредба, МОК може да използва олимпиойския символ, знаме, мото и химн по свое усмотрение.
3.2. НОК могат да използват олимпийския символ, знаме, мото и химн само в рамките на техните дейности, от които не се реализира печалба, при условие, че такава употреба допринася за развитието на олимпийското движение и не накърнява неговото достойство, и при условие че съответните НОК са получили предварително одобрение от Изпълнителното бюро на МОК.

4. Създаване и употреба на олимпийска емблема от НОК или от ОКОИ:

4.1. Олимпийска емблема може да бъде създадена от НОК или от ОКОИ при условие, че получи одобрението на МОК.
4.2. МОК може да одобри дизайна на олимпийска емблема при условие, че счете, че тази емблема се отличава от другите олимпийски емблеми.
4.3. Областта, покрита от олимпийския символ, съдържащ се в олимпийската емблема, не трябва да надвишава една трета от общата площ на тази емблема. Олимпийсксият символ, съдържащ се в олимпийска емблема, трябва да се появява в своята цялост и не трябва да бъде изменян по никакъв начин.
4.4. В допълнение към предишното, олимпийската емблема на НОК трябва да отговоря на следните условия:
4.4.1. Емблемата трябва да е направена (проектирана) по такъв начин, че ясно да личи връзката със страната на съответния НОК.
4.4.2. Отличителният елемент на емблемата не може да бъде ограничен само до едно име или съкращение на такова име – на страната на съответния НОК.
4.4.3. Отличителният елемент на емблемата не трябва да има отношение към олимпийските игри или към конкретна дата или събитие, така че да бъде ограничена във времето.
4.4.4. Отличителният елемент на емблемата не трябва да съдържа мото, обозначение или други общи изрази, които създават впечатлението, че са универсални или международни по същество.
4.5. В допълнение към разпоредбите от алинеи 4.1, 4.2 и 4.3 по-горе, олимпийската емблема на ОКОИ трябва да отговаря и на следните условия:
4.5.1. Емблемата трябва да е създадена по начин, който ясно я свързва с олимпийските игри, организирани от съответния ОКОИ.
4.5.2. Отличителният елемент на емблемата не може да бъде ограничен само до името, или съкращението на това име, на страната на съответния ОКОИ.
4.5.3. Отличителният елемент на емблемата не може да съдържа мото, знаци или други общи изрази, които създават впечатление, че са от универсален или международен характер.
4.6. Всяка олимпийска емблема, която е била одобрена от МОК преди влизането в сила на посочените по-горе разпоредби, остава валидна.
4.7. Когато и както е възможно, олимпийската емблема на НОК трябва да бъде лесна за регистрация, т.е. правна защита от НОК в неговата държава. НОК трябва да осъществи тази регистрация в срок от шест месеца след одобрението на емблемата от МОК и да предостави на МОК доказателство за регистрацията. Одобрението на олимпийските емблеми от страна на МОК може да бъде оттеглено, освен ако съответните НОК не вземат всички необходими мерки за защита на своите олимпийски емблеми и информират МОК за тази защита. По същия начин ОКОИ трябва да защитят своите емблеми в съответствие с препоръките на МОК. Всяка придобита защита от НОК и ОКОИ не могат да бъдат използвани срещу МОК.
4.8. Употребата на олимпийската емблема с цел реклама, търговия или извличане на печалби, трябва да става в съответствие с условията, предвидени в алинеи 4.9. и 4.10 по-долу.
4.9. Всеки НОК и ОКОИ, който желае да използва олимпийската емблема с цел реклама, търговия или извличане на печалби, директно или чрез трети лица, трябва да отговаря на условията на настоящата разпоредба и да осигури контрола над тези трети лица.
4.10. Всички договори или споразумения, в това число тези, които са сключени от ОКОИ, трябва да бъдат подписани или одобрени от съответния НОК и да се ръководят от следните принципи:
4.10.1. Употребата на олимпийската емблема на НОК може да се извършва само на територията на страната на съответния НОК; емблемата, както и всички други символи, емблеми, знаци и обозначения на НОК, които имат отношение с Олимпизма, не могат да бъдат използвани с цел реклама, търговия или извличане на печалби в държавата на друг НОК без предварителното писмено одобрение на последния.
4.10.2. По същия начин, олимпийската емблема на ОКОИ, както и всички други символи, емблеми, знаци и обозначения на ОКОИ, които имат отношение с олимпизма, не могат да бъдат използвани с цел реклама, търговия или извличане на печалби в държавата на НОК без неговото предварително писмено одобрение.
4.10.3. Във всички случаи, срокът на действие на всеки договор, сключен от ОКОИ не може да продължава след 31 декември на годината на съответната олимпиада.
4.10.4. Употребата на олимпийската емблема трябва да допринася за развитието на олимпийското движение и не трябва да подронва неговия авторитет; всички асоциации между олимпийската емблема и продукти или услуги е забранена, ако тази асоциация е несъвместима с Фундаменталните принципи на олимпизма или ролята на МОК, както е предвидено в Олимпийската харта.
4.10.5. При поискване от МОК, всеки НОК или ОКОИ е длъжен да предостави копие от договорите, по които те са страни.

5. Филателия:

МОК насърчава, в сътрудничество с НОК на съответните държави, употребата на олимпийския символ върху пощенски марки, издадени във връзка с МОК от компетентните национални власти, съгласно условията, определени от МОК.

6. Музика:

ОКОИ и НОК на града домакин и страната гарантират, че процедурата по признаване на МОК като собственик на авторските права на всички музикални произведения, разработени специално във връзка с олимпийските игри, удовлетворява МОК.

Глава 2
Международен олимпийски комитет (МОК)
15. Юридически статут

1. МОК е международна неправителствена организация с нестопанска цел, с неограничен срок, под формата на асоциация със статут на юридическо лице, призната от Швейцарския федерален съвет в съответствие със споразумение от 1 ноември 2000 г.

2. Неговото седалище е в Лозана (Швейцария), олимпийската столица.

3. Целта на МОК е да осъществи своята мисия, роля и отговорности, предвидени в Олимпийската харта.

4. Решенията на МОК са окончателни. Всички спорове, относно тяхното приложение и тълкуване, могат да бъдат решавани само от |Изпълнителното бюро на МОК и в някои случаи, чрез арбитраж пред Арбитражния спортен съд.

Членове*

1. Състав на МОК – избираемост, назначаване, подбор, допускане и статут на членовете на МОК:

1.1. Членовете на МОК са физически лица. Общият брой на членовете на МОК не трябва да надвишава 115, съгласно РП16. МОК се състои от:
1.1.1. Болшинството от членове, чието членство не е свързано със специална функция или длъжност, съгласно РП16.2.2.5; техният общ брой не може да надвишава 70; не може да има повече от едни такъв член от една държава, както е предвидено в РП16;
1.1.2. Действащи състезатели, както е посочено в РП16.2.2.2, чийто общ брой не може да надвишава 15;
1.1.3. Президенти или лица на изпълнителски или висши ръководни позиции в Международните федерации, асоциации на МФ или други организации, признати от МОК, общият брой на които не може да надвишава 15;
1.1.4. Президенти или лица на изпълнителски или висши ръководни позиции в НОК, или световните или континентални асоциации на НОК, чиито общ брой не трябва да надвишава 15; не може да има повече от един член от дадена държава в рамките на МОК.
1.2. МОК набира и избира своите членове между избираеми лица, които той счита за квалифицирани, в съответствие с РП16.
1.3. МОК приема своите нови членове на церемония, по време на която те изразяват съгласие да изпълняват своите задължения, като полагат следната клетва: “Получавайки честта да стана член на Международния олимпийски комитет и, заявявайки, че съм запознат с моите отговорности в тази си функция, се задължавам да служа на олимпийското движение с всички сили, да зачитам и осигурявам зачитането на всички разпоредби на Олимпийската харта и решенията на Международния олимпийски комитет, които считам за неподлежащи на оспорване от моя страна; да спазвам Етическия кодекс; да бъда свободен от политическо или комерсиално влияние и от каквито и да било расови или религиозни съображения; да се боря с всички други форми на дискриминация; да насърчавам винаги интересите на Международния олимпийски комитет и тези на олимпийското движение.”
1.4. Членовете на МОК представляват и защитават интересите на МОК и на олимпийското движение в своите страни и в организациите на олимпийското движение, в които те членуват.
1.5. Членовете на МОК не могат да приемат от правителства, организации или други страни, поръчения или инструкции, които ги обвързват, както и да се намесват в свободата на тяхното действие и право на глас.
1.6. Членовете на МОК не са лично отговорни за задълженията и дълговете на МОК.

2. Задължения:

Всеки член на МОК има следните задължения:
2.1. Да спазва Олимпийската харта, Етическия кодекс и другите разпоредби на МОК;
2.2. Да участва в сесиите;
2.3. Да участва в работата на комисиите на МОК, в които е назначен;
2.4. Да допринася за развитието на олимпийското движение;
2.5. Да следи, на местно ниво и в организацията на олимпийското движение, в която членува, за изпълнението на програмите на МОК;
2.6. Да информира президента, при негово искане, за развитието на олимпийското движение и неговите нужди в неговата държава и в организацията от олимпийското движение, в която той членува;
2.7. Да информира незабавно президента за всички прояви, които могат да попречат на изпълнението на Олимпийската харта или по друг начин да засегнат олимпийското движение в неговата страна или в организацията от олимпийското движение, в която той членува;
2.8. Да изпълнява други задачи, възложени му от президента.

3. Прекратяване на членство:

Членството на членовете на МОК се прекратява при следните обстоятелства:
3.1. Оставка:
Всеки член на МОК може да прекрати своето членство по всяко време, като представи писмената си оставка на президента. Преди да приеме оставката, Изпълнителното бюро на МОК може да поиска да изслуша оттеглящия се член.
3.2. Не е преизбран:
Членовете на МОК престават да бъдат такива без последващи формалности, ако не бъдат преизбрани в съответствие с правило 16.1.7., РП16.2.6, и според случая, РП16.2.7.
3.3. Възрастови ограничения:
Членовете на МОК престават да бъдат такива в края на календарната година, през които са навършили 70 години съгласно РП16.2.7.1.
3.4. Неприсъствие на сесиите или липса на активна роля в работата на МОК:
Членовете на МОК престават да бъдат такива без допълнителна декларация от негова страна, ако в резултат на форсмажор, този член не успее да присъства на сесиите или да взима активна роля в работата на МОК през две последователни години. В тези случаи, прекратяването на членството става с решение на Сесията по предложение на Изпълнителното бюро.
3.5. Промяна на местожителство или основния център на интереси:
Членовете на МОК, съгласно правило 16.1.1.1 престават да бъдат такива, ако променят местожителството си или основния център на интереси в друга страна, различна от държавата, в която са били по време на избирането им.
В този случай, прекратяването на членството се осъществява с решение на Сесията по предложение на Изпълнителното бюро на МОК.
3.6. Членове, избрани като активни спортисти:
Членове на МОК по силата на правило 16.1.1.2 по-горе престава да бъде член с прекратяване на членството си в Комисията на спортисти на МОК.
3.7. Президентите и лицата, заемащи изпълнителски или висши ръководни позиции в НОК, световните или континенталните асоциации на НОК, МФ или асоциации на МФ, или други организации, признати от МОК:
Членовете на МОК, съгласно правило 16.1.1.3 или правило 16.1.1.4, престават да бъдат членове при прекратяване изпълнението на функциите, които са изпълнявали по време на избирането им.
3.8. Изключване:
3.8.1. Член на МОК може да бъде изключен с решение на Сесията, ако е изменил на клетвата си или ако Сесията счете, че този член е пренебрегнал или съзнателно застрашил интересите на МОК, или е действал по начин, недостоен за МОК.
3.8.2. Решения за изключване на член на МОК се взимат с мнозинство от две трети от присъстващите на Сесията членове по предложение на Изпълнителното бюро на МОК. Съответният член има право да бъде изслушан; това право включва правото да бъде запознат с обвиненията и правото да се яви лично или да внесе своя писмена защита.
3.8.3. Докато Сесията вземе решение по предложението за изключване, Изпълнителното бюро на МОК може да прекрати временно правата на съответния член и да го лиши от част или всички права, привилегии и функции, произтичащи от неговото членство.
3.8.4. Изключеният от МОК член не може да бъде член на НОК, асоциация на НОКи или ОКОИ.

4. Почетен президент – Почетни членове – Членове на честта:

4.1. По предложение на Изпълнителното бюро на МОК, Сесията може да избере за Почетен президент член на МОК, който е дал изключителен принос като Президент на МОК. Почетният президент има право да предлага своите съвети.
4.2. По предложение на Изпълнителното бюро на МОК членовете на МОК, които се пенсионират след като са работили в МОК в продължение на най-малко десет години и са дали своя изключителен принос за него, могат да бъдат избрани от Сесията като почетни членове на МОК.
4.3. По предложение на Изпълнителното бюро на МОК, Сесията може да избере като членове на честта, изтъкнати личности извън МОК, които са дали своя изключителен принос за него.
4.4. Почетният президент, почетните членове и членовете на честта се избират доживот. Те нямат право на глас, нито могат да заемат длъжност в МОК. Разпоредбите на правила 16.1.1 – 1.5, 16.1.7, 16.2, 16.3 и РП16.1 и 16.2 не важат за тях. Техният статут може да бъде отнет с решение на Сесията.

Разпоредби към правило 16

1. Избираемост:
Всяко физическо лице на 18 или повече години може да бъде член на МОК, в случай, че:
1.1. Кандидатурата на лицето е подадена в съответствие с параграф 2.1. по-долу;
1.2. Лицето отговаря на условията, предвидени в параграф 2.2. по-долу;
1.3. Кандидатурата е разгледана и докладвана от Комисията за номиниране;
1.4. Изборът на лицето е предложен на Сесията от Изпълнителното бюро на МОК.

2. Процедура за избор на членове на МОК:

2.1. Внасяне на кандидатури за избор за членство в МОК:
Следните лица и организации имат право да внасят кандидатури за избор на членство в МОК: членове на МОК, МФ, асоциации на МФ, НОК, световни и континентални асоциации на НОК и други организации, признати от МОК.
2.2. Допустимост на кандидатите:
За да бъдат допуснати, всички кандидатури, трябва да бъдат внесени писмено до президента и да отговарят на следните условия:
2.2.1. Всяко лице или организация, внасящо кандидатура за избор на членство в МОК, трябва ясно да посочи, за всяка кандидатура, дали кандидатът е предложен като действащ състезател по силата на параграф 2.2.2 по-долу, дали кандидатурата е свързана с функция, която кандидатът упражнява в една от организациите, посочени в параграфи 2.2.3 или 2.2.4 по-долу, или кандидатурата се отнася за независимо лица в съответствие с параграф 2.2.5 по-долу.
2.2.2. Ако кандидатът е предложен като действащ състезател по силата на правило 16.1.1.2, той трябва да е избран или назначен в Комисията на спортистите на МОК не по-късно от олимпийските игри или зимната олимпиада след последната олимпиадата, в която той е участвал.
2.2.3. Ако кандидатурата е свързана с функция в МФ или асоциация на МФ, или организация, призната от МОК по силата на правило 3.5, кандидатът трябва да изпълнява длъжността на неин президент или да бъде лице, заемащо изпълнителска или висша ръководна позиция.
2.2.4. Ако кандидатурата е свръзана с функция в НОК или световна или континентална асоциация на НОК, кандидатът трябва да заема президентска позиция или да бъде висш служител (член на Изпълнително бюро) или да заема старша ръководна позиция.
2.2.5. Всяко друго предложение за кандидатура трябва да е за независимо лице, което е гражданин на страната, в която това лице има постоянен адрес или основен център на интереси и в която има НОК.
2.3. Комисия по номинациите:
2.3.1. Комисията по номинациите се състои от седем члена, трима от които се избират от Комисията по етика на МОК, трима – от Сесията, и един – от Комисията на спортистите. Членовете на Комисията по номинациите се избират за четири години; могат да бъдат преизбирани.
2.3.2. Задачата на Комисията по номинациите е да проучи всяка кандидатура в съответствие с параграф 2.4.2 по-долу и да предостави доклад на МОК.
2.3.3. Комисията по номинации определя свой председател.
2.4. Преглед на кандидатурите от Комисията по назначаване:
2.4.1. При получаване на кандидатура, президентът я предава на председателя на Комисията по номинации. Освен в изключителни случаи, всяка кандидатура, получена от председателя на Комисията по номинациите, не по-късно от шест месеца преди датата на откриване на следващата Сесия, се обработва така, че Изпълнителната комисия на МОК да може да я представи като предложение на тази Сесия.
2.4.2. Комисията по номинации събира цялата полезна информация за кандидата, в частност за неговото професионално и материално положение, както и за кариерата му и спортните му дейности; Комисията може да изиска от кандидата да представи препоръки от лица, от които тя може да получи информация; Комисията може да покани кандидатът на интервю.
2.4.3. Комисията потвърждава допустимостта, произхода и избираемостта на всички кандидатури и, ако е необходимо, статута на кандидата като активен състезатели или функцията, с която кандидатурата е свързана.
2.4.4. Комисията по номинациите предоставя писмен доклад на Изпълнителното бюро на МОК за избираемостта, произхода и допустимостта на всяка кандидатура, в който се посочват причините, поради които се счита или не, че кандидатът притежава качествата, необходими за избора му като член на МОК.
2.5. Процедура пред Изпълнителното бюро на МОК:
2.5.1. Изпълнителното бюро на МОК самостоятелно предлага кандидатура на Сесията. При решаването да предложи кандидатура, Изпълнителното бюро на МОК внася в Сесията не по-късно от един месец преди откриването й, писмено предложение, към което е приложен доклада на Комисията по номинации. Изпълнителното бюро на МОК може да изслуша кандидата. Той може да предложи няколко кандидатури за избиране на един член.
2.5.2. Процедурата за разглеждане на кандидатурите, предложени като действащи състезатели по силата на параграфи 2.2.1 и 2.2.2 по-горе, може да стане по ускорената процедура и сроковете, предвидени в параграфи 2.4.1 и 2.5.1 по-горе да бъдат отменени, колкото е необходимо, за да се позволи своевременния избор за членове на МОК от новоизбраните в Комисията на спортистите активни състезатели.

2.6. Процедура преди Сесията:

2.6.1. Само Сесията има право да избира членове на МОК.
2.6.2. Председателят на Комисията по номинациите има право да сподели със Сесията становището на Комисията.
2.6.3. Всички кандидатури за избор на членство в МОК, предложени от Изпълнителното бюро на МОК, се внасят за гласуване от Сесията; гласуването се извършва тайно; решенията се взимат с мнозинството от дадените гласове.
2.7. Преходни разпоредби:

Правата на членовете на МОК, чийто избор е влязъл в сила преди закриването на 110-та Сесия (11 декември 1999 г.), се запазват както следва:
2.7.1. Всички членове на МОК, които са избрани преди датата на закриване на 110-та Сесия (11 декември 1999 г.), трябва да се пенсионират до края на календарната година през която навършват 80 години, освен ако не са избрани преди 1966 г. Ако членът достигне тази възрастова граница в качеството си на президент, вице-президент или член на Изпълнителното бюро на МОК, пенсионирането влиза в сила от края на следващата Сесия.
2.7.2. Независимо от разпоредбите на параграф 2.7.1 по-горе членовете на МОК, които са избрани преди датата на закриването на 110-та Сесия (11 декември 1999 г.), и, които не са достигнали възрастовата граница в съответствие с параграф 2.7.1 по-горе, подлежат на преизбиране от Сесията, една трета през 2007 г., една трета през 2008 г. и една трета през 2009 г. съгласно условията, предвидени в параграф 2.6 по-горе. Жребият е изтеглен по време на 111-та Сесия.
2.7.3. Ограничението до един член от държава, както е предвидено в правило 16.1.1.1, последното изречение, не се отнася за членовете на МОК, които са избрани преди датата на закриване на 110-та Сесия (11 декември 1999 г.).
2.7.4. До 31 декември 2007 г. общият брой на членовете на МОК не трябва да надвишава 130.

3. Изпълнителното бюро на МОК води актуален регистър на всички членове на МОК, Почетен президент, почетни членове и членове на честта. В регистъра се вписва произхода на кандидатурата на всеки член и се посочва дали неговата кандидатура е внесена като за действащ състезател или е свързана с друга функция, или е внесена за самостоятелно лице.

4. Почетен президент – Почетни членове – Членове на честта:

4.1. Почетният президент е поканен да присъства на олимпийските игри, олимпийските конгреси, сесии и срещи на Изпълнителното бюро на МОК, като за него се запазва място до президента. Той има право да дава своите съвети.
4.2. Почетните членове са поканени да присъстват на олимпийските игри, олимпийските конгреси и сесии, като за всеки от тях се запазва място; те предоставят своите съвети, когато президентът изиска това.
4.3. Членовете на честта са поканени да присъстват на олимпийските игри и олимпийските конгреси, като за всеки от тях се запазва място. Президентът може да ги покани да присъстват на срещите и събитията на МОК.

Органи

Органите на МОК са:

1. Сесията;
2. Изпълнителното бюро на МОК;
3. Президентът.

Сесията*

1. Сесията е общо събрание на членовете на МОК. Тя е върховният орган на МОК. Решенията й са окончателни. Обикновената Сесия се провежда веднъж годишно. Извънредните сесии могат да бъдат свиквани от президента при писмено искане от поне една трета от членовете.

2. Правомощията на Сесията са както следва:

2.1. Да приеме или изменя Олимпийската харта.
2.2. Да избира членове на МОК, Почетен президент, почетни членове и членове на честта.
2.3. Да избира президент, вицепрезидент и всички други членове на Изпълнителното бюро.
2.4. Да избира град домакин на олимпийските игри.
2.5. Да определя града, в който се провежда обикновената Сесия, като президентът има право да определи града, в който да се проведе извънредна Сесия.
2.6. Да одобри годишния отчет и сметки на МОК.
2.7. Да назначава одиторите на МОК.
2.8. Да взима решение за даването и отнемането на пълно признание от МОК на или от НОК, асоциации на НОК, МФ, асоциации на МФ и други организации.
2.9. Да изключва членове на МОК и да отнема статута на Почетния президент, почетните членове и членовете на честта.
2.10. Да решава всички въпроси, които има право по силата на закона или Олимпийската харта.

3. Необходимият за Сесията кворум е една втора от общия брой на членовете на МОК плюс един. Решенията на Сесията се взимат с мнозинството от дадените гласове; за промяна на Фундаменталните принципи на олимпизма или правилата на Олимпийската харта, обаче, е необходимо кворум от две трети от членовете на МОК, които присъстват на Сесиите.

4. Всеки член има право на един глас. Въздържането от гласуване, празни или невалидни гласове не се отчитат при преброяването на необходимото мнозинство. Не се допуска гласуване чрез пълномощно. Гласуването е тайно в случаите, предвидени в Олимпийската харта, ако председателят реши така, или при искане на поне една четвърт от присъстващите членове. В случай на равен резултат, решение взима председателят.

5. Правила 18.3 и 18.4 са валидни за избор на лица и град домакин. Когато останат или има двама кандидати, печели кандидатът, получил повече гласове.

6. Сесията може да делегира права на Изпълнителното бюро на МОК.

Разпоредба към правило 18

1. Изпълнителното бюро на МОК отговаря за организирането и провеждането на всички сесии, включително финансовите въпроси, свързани с това.

2. Уведомление за датите на обикновената Сесия се връчва на всички членове на МОК поне шест месеца преди откриването на Сесията. Сесията се свиква формално от заповед на президента поне тридесет дни преди нейното провеждане, ако е обикновена, и поне десет дни по-рано – ако е извънредна Сесия, заедно с дневен ред, в който трябва да са посочени въпросите, които ще се разискват по време на събранието.

3. Президентът, или в негово отсъствие или невъзможност да присъства, присъстващият вицепрезидент, който е по-старши на тази длъжност, или в негово отсъствие или невъзможност да присъства, присъстващият член на |Изпълнителното бюро, който е най-старши на тази длъжност, председателства Сесията.

4. Всички решения на Сесията, в това число решенията за изменение на Олимпийската харта, влизат в сила незабавно, освен ако Сесията не реши друго. Въпрос, който не стои в дневния ред на Сесията, може да се обсъжда, ако са съгласни една трета от членовете или ако председателят разреши това.

5. При следните обстоятелства членовете на МОК се въздържат от участие в гласуването:

5.1. Когато гласуването е за избор на град домакин на олимпийски игри, когато града се намира в страната, чийто гражданин е члена;
5.2. Когато гласуването е за избор на място за провеждане на Сесия, олимпийски конгрес или друга среща или събитие, за което кандидатства град от държавата, чийто гражданин е този член;
5.3. Когато гласуването е за избор на членство в МОК на кандидат, който е гражданин на държавата, чийто гражданин е този член;
5.4. Когато гласуването е за избор на длъжност в Изпълнителното бюро на МОК, или за друга длъжност на кандидат, който е гражданин на държавата, чийто гражданин е този член;
5.5. Когато гласуването е за въпроси, които се отнасят до държавата, чийто гражданин е този член, или за НОК на същата държава.

В случай на съмнение, председателят решава дали този член може да вземе участие в гласуването.

6. Президентът съставя правилата за всички избори, освен за избор на президент, за който правилата се съставят от Изпълнителното бюро на МОК.

7. Всички процедурни въпроси, относно сесиите и гласуването, които не са уредени в Олимпийската харта, се решават от президента.

8. При спешни случаи решение може да бъде взето с гласуване чрез кореспонденция посредством телефакс или електронна поща, на членовете на МОК, от президента или Изпълнителното бюро на МОК.

9. Протоколите от всички срещи и други процедури на Сесията се съставят под ръководството на президента.

Изпълнително бюро на МОК*

1. Състав:

Изпълнителното бюро на МОК включва президента, вицепрезидентите и десет други членове. Изборът на неговите членове оказва влияние върху съставът на Сесията. При всеки избор, Сесията трябва да следи, че се спазва посочения по-горе принцип.

2. Избори, мандати, подновяване и освобождаване:

2.1. Всички членове на Изпълнителното бюро на МОК се избират от Сесията с тайно гласуване с мнозинство от дадените гласове.
2.2. Продължителността на мандата на кабинетите на вицепрезидентите и на десетте члена на Изпълнителния бюро на МОК е десет години. Членът на МОК може да заема поста за не повече от два последователни мандата в Изпълнителното бюро, независимо от длъжността, на която е бил избран.
2.3. В случай, че членът на МОК е приключил с двата последователни мандата съгласно правило 19.2.2., той може да бъде избран отново като член на Изпълнителното бюро на МОК след минимум период от две години. Това не се отнася за избора на кабинет на президента, за когото няма период на изчакване.
2.4. В случай на освобождаване на място в кабинета, различно от това на президента, на следваща сесия се избира член на кабинета за период от четири години.
2.5. Всички членове на Изпълнителното бюро на МОК започват техните мандати и ги подновяват на края на сесиите, на които са избрани. Техните мандати към кабинетите влизат в сила на края на редовни сесии в годината, в която са изтекли.
2.6. За целите на правилата, под името година се има предвид времето между две последователни редовни сесии.

3. Правомощия, отговорности и задължения:

Изпълнителното бюро на МОК приема цялостните отговорности за управлението на МОК и организацията на неговите дейности. Основно в изпълнението на следните задължения:

3.1. контролира спазването на Олимпийската харта;
3.2. одобрява всички вътрешни правила и наредби, свързани с неговата организация;
3.3. изготвя годишен доклад, включващ годишни финансови отчети, които представя на сесиите заедно с одиторските доклади;
3.4. предоставя на сеиите на МОК доклад с предположенията за изменения на правилата и разпоредбите;
3.5. предоставя на сеиите на МОК имената на кандидатите за избор;
3.6. основава и ръководи процедурите за приемане и избор на кандидати за провеждане на олимпийски игри;
3.7. съставя програма за сесиите;
3.8. Президентът предлага, назначава или освобождава генералния директор. Президентът взима решения относно, касаещите го компенсации и санкции;
3.9. осигурява съхранението на всички сметки и други записи на МОК в съгласие с закона, включващ записи от сесиите, от Изпълнителното бюро на МОК и от другите комуникационни материали или от срещите на работните групи;
3.10. решава всички въпроси относно регулацията на МОК, които са законово обвързани с кодекси, постановления, условия, напътствия, указания, наръчници, инструкции, изисквания и други решения в частност, но не ограничени, като всички необходими предписания да осигуряват подходящо изпълнение на Олимпийската харта и организация на олимпийските игри;
3.11. организира периодични срещи с международните федерации и националните олимпийски комитети най-малко на всеки две години. Тези срещи се ръководят от президента на МОК, който определя процедурата и програмата след съгласуване със съответните страни;
3.12. създава и удостоява с почетни отличия на МОК;
3.13. използва всички сили и изпълнява всички задължения, принадлежащи на закона или на Олимпийската харта към сесиите или президента.

4. Даване на правомощия:

Изпълнителното бюро на МОК може да даде на един или повече от своите членове, на комисарите на МОК, на администрацията /служители/ на МОК или на трети лица.

Разпоредби към правило 19

1. Президентът е отговорен за организацията и подготовката на срещите на Изпълнителното бюро на МОК. Той може да делегира всичките или част от своите права на генералния директор.

2. Изпълнителното бюро на МОК свиква събрание чрез президента или по молба на болшинството от членовете му най-малко десет дни преди срещата. Съобщение за дневен ред трябва да бъде раздадено на срещата.

3. При невъзможност за присъствие на президента, вице президента е упълномощен да ръководи кабинета, ако и втория отсъства, член на Изпълнителното бюро на МОК е упълномощен да ръководи кабинета като председател на срещите на Изпълнителното бюро.

4. Изискваният кворум на заседания на Изпълнителното бюро на МОК е осем члена.

5. Решенията на Изпълнителното бюро на МОК се вземат с болшинство на подадените гласове.

6. Всеки член има право на един глас. Въздържание при гласуване, подаване на празен или невалиден глас не се взима предвид и не се отчита при изискваното болшинство. Гласуването чрез пълномощно не се допуска. Гласуването е тайно, ако това се изисква от Олимпийската харта, или ако председателя реши, или по молба на поне 1/3 от представените членове. Ако събитието го задължава, председателят на заседанието решава.

7. Член на Изпълнителното бюро на МОК се въздържа от гласуване при обстоятелства, изброени в разпоредби към правила на Олимпийската харта 18.5.

В спорен случай, председателят решава дали члена да вземе или не участие при гласуване.

8. Всеки процедурен въпрос, свързан със заседанията на Изпълнителното бюро на МОК, които не са описани в Олимпийската харта, се решава от президента.

9. Заседанията на Изпълнителното бюро на МОК могат да протичат под формата на телеконференции или видеоконференции.

10. В случай на спешност, решенията или резолюциите могат да бъдат подложени на гласуване чрез кореспонденция, включително факс или електронна поща, на членовете на Изпълнителното бюро на МОК от президента.

11. Времетраенето на заседанията или другите процедури се основават не решение на президента.

Президент*

1. Сесията на МОК избира с тайно гласуване президент измежду своите членове за период от осем години и преизбиран веднъж на четири години.

2. Президентът представлява МОК и ръководи всички негови дейности.

3. Президентът може да предприема действия и взима решения от името на МОК, когато обстоятелствата налагат това, представяйки го като взети от сесията или Изпълнителното бюро на МОК. Подобни действия и решения са подчинени на бърза ратификация от страна на компетентен орган.

4. Когато президентът не е в състояние да изпълнява своите задължения, старшият вицепрезидент го замества до възстановяването му или при пълна невъзможност, докато бъде избран нов президент на следващата сесия на МОК. Новият президент се избира за период от осем години и преизбиран веднъж на четири години.

Разпоредба към правило 20

1. Кандидатурите за избор на президент се подават три месеца преди датата на откриването на сесията, на която е обявен избор. Обаче, крайният срок може да бъде променен с решение на Изпълнителното бюро на МОК по негово мнение и ако обстоятелствата изискват това.

2. Предвид правило 20.3, президентът се избира от сесията проведена по време на втората година на Олимпиадата.

Комисии на МОК

Комисии на МОК могат да бъдат създадени за нуждите на съветване на сесиите, Изпълнителното бюро на МОК или президента, ако е необходимо. Президентът създава постоянни или временни комисии и работни групи, когато това е необходимо. Предвид очакваната грижа различна от Олимпийската харта или специфична регулация основана от Изпълнителното бюро на МОК, президентът решава продължителността на тяхното съществуване, посочва техните членове и решава въпросите за тяхното разпускане, когато счете, че са изпълнили своите пълномощия. Нито една от комисиите или работните групи не може да се състой без предварително съгласие на президента, освен когато има наложително основание, различно от Олимпийската харта или специфична регулация решена от Изпълнителното бюро на МОК. Президентът е член на екс официо на всички комисии и работни групи и има предимство, когато посещава техни заседания.

Разпоредба към правило 21

1. Спортна комисия на МОК:

Спортната комисия на МОК в болшинството да е съставена, от членове, които са спортисти, избрани от спортисти участници в олимпийски игри. Изборите да се състоят по случай олимпийските зимни игри и Олимпиадите в съгласие с устава приет от Изпълнителното бюро на МОК, консултирана със Спортната комисия и обсъдена с международните федерации и националните олимпийски комитети, не по-късно от една година преди олимпийските игри.

Всички предписания и процедура на Спортната комисия на МОК да бъде приета от Изпълнителното бюро на МОК след консултации със Спортната комисия на МОК.

2. Етична комисия на МОК:

Етична комисия на МОК се създава в съгласие с правило 22 и разпоредба на превило 22 на Олимпийската харта.

3. Комисия по номинации на МОК:

За да проучи всички кандидати за избори за членство в МОК, Комисията по номинации на МОК се създава в съгласие с разпоредба на превило 16.2.3 на Олимпийската харта.

Всички предписания и процедури на Комисията по номинации на МОК да бъде приета от Изпълнителното бюро на МОК след консултации с Комисията по номинации на МОК.

4. Комисия по олимпийска солидарност на МОК:

Комисия по олимпийска солидарност на МОК се създава, за да представя целите, предписани в правило 5 и разпоредба на превило 5 на Олимпийската харта.

5. Комисията за избор на град кандидат за олимпийски игри:

За да проучи всички градове кандидати за домакини на летни и зимни олимпийски игри, президентът определя две комисии за избори на кандидатстващи градове в съгласие с разпоредба на превило 34.2.2 на Олимпийската харта.

6. Комисия за координация на олимпийските игри:

За да подпомогне усъвършенстването и оптимизацията на организацията на олимпийските игри и сътрудничеството между МОК, Организационния комитет на олимпийските игри, Международните федерации и Националните олимпийски комитети събира Комисия за координация на олимпийските игри в съгласие с правило 38 и разпоредба на превило 38 на Олимпийската харта.

7. Медицинска комисия на МОК:

7.1. Президентът на МОК създава Медицинска комисия като периода на правомощия на комисията включват следните задължения:
7.1.1. изпълняват Световния антидопингов кодекс и всички анти-допинг правила, по-специално свързани с целите на олимпийски игри;
7.1.2. изработва указания, свързани с медицинските грижи и здраве на спортистите.
7.2. Членовете на Медицинската комисия не трябва да действат в качеството си на медицински персонал, както и към националните олимпийски комитети на олимпийските игри, нито да участват в дискусии, свързани с несъгласие със Световния антидопингов кодекс като членове на съответните национални олимпийски делегации.

8. Процедура:

Всяка комисия на МОК се председателства от член на МОК. Комисиите на МОК могат да провеждат заседанията си под формата на телеконференции или видеоконференции.

Комисия по етика на МОК*

Комисията по етика на МОК има задълженията да дефинира и обновява рамката на етичните принципи, включващи Етичния кодекс, основан на ценностите и принципите на Олимпийската харта, която е неразделна част от Кодекса. В допълнение, разглежда оплаквания, повдигнати във връзка с незачитане и нарушаване на етичните принципи, включващи неспазване на Етичния кодекс и ако е необходимо предложените санкции до Изпълнителното бюро на МОК.

Разпоредба към правило 22

1. Съставянето и организацията на Комисия по етика на МОК обезпечават неговите правилници и постановления.

2. Всяко изменение на Етичния кодекс, правилници на Комисията по етика на МОК и всички други наредби и изпълнения на постановления, излъчени от Комисията по етика на МОК се предоставят за одобрение от Изпълнителното бюро на МОК.

Мерки и санкции

В случай на нарушаване на Олимпийската харта, Световния антидопингов кодекс или всяка друга наредба като мерки и санкции, които могат да бъдат предприети от сесията, Изпълнителното бюро на МОК или Дисциплинарната комисия, отнасяща се до 2.4 следва да:

1. Контекстът на олимпийското движение:

1.1 в съгласие с членовете на МОК, почетния президент, почетните членове и отличените членове:
а) порицание, изказано от Изпълнителното бюро на МОК;
б) прекъсване на членство за определен специфичен период от Изпълнителното бюро на МОК. Прекъсването може да обхваща всички или част от правата, привилегии и функции, който може да се извлече от съответното членство.

Гореспоменатите санкции могат да бъдат обединени. Те могат да бъдат наложени на членове на МОК, почетния президент, почетните членове или отличените членове, които чрез тяхното поведение, излагат на риск интересите на МОК, също така въпреки всички специфични нарушения на Олимпийската харта или други наредби.

1.2 по отношение на международните федерации:
а) оттегляне от програмата на олимпйските игри:
даден спорт (сесията);
дисциплина (Изпълнително бюро);
изпитание (Изпълнително бюро).
б) оттегляне временно на признанието (Изпълнително бюро);
в) цялостно оттегляне на признанието (сесията).

1.3. по отношение на асоциациите на международните федерации:

а) оттегляне временно на признанието (Изпълнително бюро);
б) цялостно оттегляне на признанието (сесията).

1.4 по отношение на НОК:

а) прекъсване /суспендиране (Изпълнително бюро), Изпълнителното бюро на МОК определя в зависимост от всеки отделен случай последици за НОК и неговите спортисти;
б) оттегляне временно на признанието (Изпълнително бюро);
в) цялостно оттегляне на признанието (сесията) за всеки отделен случай, НОК се лишава от всички права, дадени му в съгласие с Олимпийската харта;
г) оттегляне от правото да организира сесята или на олимпийския конгрес (сесията).

1.5. по отношение на асоциациите на НОК:

а) оттегляне временно на признанието (Изпълнително бюро);
б) цялостно оттегляне на признанието (сесията).

1.6. по отношение на олимпийски град, ОКОГ или НОК оттегляне на правото да организиране на олимпийските игри (сесията).

1.7. по отношение на град кандидат за олимпийски игри и НОК (Изпълнително бюро):

оттегляне на право град кандидат за домакин на олимпийски игри.

1.8. по отношение на други асоциации и организации;

а) оттегляне временно на признанието (Изпълнително бюро);
б) цялостно оттегляне на признанието (сесията).

2. В контекста на олимпийските игри, в случай на всяко нарушаване на Олимпийската харта, Световния антидопингов кодекс или всяко друго решение, или наредба използвана от МОК, или международна федерация, или НОК, включващо но не ограничено от Етичния кодекса на МОК, или на всеки приложим обществен закон или наредба, или в случай на всяка форма на неправомерно поведение:

2.1. по отношение на отделни спортисти и отбори: временно или постоянно отнемане правото за участие или изключване от олимпийските игри: в случай на изключване, получените медали и дипломи трябва да бъдат върнати на МОК (Изпълнително бюро);
2.2. по отношение на длъжностни лица, ръководители и други членове на дадена делегация, както и рефери и членове на журита: временно или постоянно лишаване от правото на участие или изключване от олимпийските игри (Изпълнително бюро);
2.3. по отношение на всички други акредитирани лица: оттегляне на акредитацията (Изпълнително бюро);
2.4. Изпълнителното бюро на МОК може да делегира права на Дисциплинарната комисия.

3. Преди да бъдат наложени съответните мерки и санкции, компетентният орган на МОК може да направи предупреждение.

4. Всички мерки и санкции предприети без предупреждение, спрямо други права на МОК и други органи, включени, но не ограничени от НОК и международните федерации.

Разпоредба към правило 23

1. Всяко разследване, свързано с факти, които водят до мерки и санкции, са в правомощията на Изпълнителното бюро на МОК, който може да предоставя всичките или част от правата си.

2. По време на цялото разследване, Изпълнителното бюро на МОК може временно да оттегли всичките или част от правата, привилегии и функции на всеки член или организация, произтичащи от неговото или на организацията членство.

3. Всеки индивид, отбор или друго юридическо лице има правото да бъде изслушан от компетентен орган на МОК, който е наложил мерките и санкциите на индивида, отбора или юридическото лице. Правото да бъде изслушан, в смисъла на тава положение, включва правото да бъде запознат с обвинението и правото лично да се яви или да предаде защитата си лично.

4. Всяка мярка или санкция, наложена от сесията, Изпълнителното бюро на МОК или дисциплинарната комисия, отнасяща се до правило 23.2.4, трябва да бъде предоставена в писмен вид на страната.

5. Всички мерки и санкции незабавно да влезнат в сила, освен ако компетентният орган не реши друго.

Езици

1. Официалните езици на МОК са френски и английски.

2. На всички сесии на МОК трябва да се осигури и симултанен превод на немски, испански, руски и арабски език.

3. В случай на различия между английския и френския текстове на Олимпийската харта и всички други документи на МОК, валиден е френският текст, освен ако не е посочен изрично нещо друго в писмен вид.

Източници на МОК

1. МОК може да приема дарения и завещания и да търси всякакви други източници, които му дават възможност да изпълни задачите си. Той събира приходи от експлоатацията на права, включително телевизионни права, както и честване на олимпийски игри.

2. МОК може да предостави част от получените приходи от експлоатацията на телевизионните права на международните федерации, НОК, включително на Олимпийската солидарност и ОКОГ.

Глава 3
Международни федерации (МФ)
26. Признаване на МФ

За да бъде поощрено олимпийското движение, МОК може да признае като МФ международни неправителствени организации, ръководещи един или няколко спорта на световно равнище, които обхващат организации, администриращи такива спортове на национално ниво.

Доколкото се отнася до ролята на МФ в развитието на олимпийското движение, техните устави, практики и дейност трябва да бъдат в съгласие с Олимпийската харта, включваща приемането и изпълнението на Световния антидопингов кодекс.

Мисия и роля на МФ в рамките на олимпийското движение

1. Мисията и ролята на МФ в рамките на олимпийското движение са:

1.1. да основе и приведе в сила, в съгласие с олимпийския дух, правила свързани с практиките на техните съответни спортове и да осигурят тяхното прилагане;
1.2. да осигури развитието на техните спортове навсякъде по света;
1.3. да съдейства да бъдат постигнати целите, залегнали в Олимпийската харта, по-специално като разпространение на олимпизма и олимпийското образование;
1.4. да изразят тяхното мнение върху кандидатурите за организиране на олимпийски игри, в частност като технически аспекти и възможности за съответните спортове да бъдат проведени;
1.5. да формулират техните критерии на качество за участие на олимпийски игри с съответствие с Олимпийската харта и да представят това за одобрение на МОК;
1.6. да поемат отговорност за техническия контрол и насоки на техните спортове в олимпийските игри и на игрите, провеждани под патронажа на МОК;
1.7. да осигурят техническа подкрепа в практическото изпълнение на програмите на Олимпийската солидарност.

2. В допълнение, МФ имат правото да:

2.1. да формулира предложения към МОК, отнасящи се до Олимпийската харта и олимпийското движение;
2.2. да сътрудничат в подготовка на олимпийските конгреси;
2.3. да участва, по молба от МОК, с дейности на комисиите на МОК.

Глава 4
Национални олимпийски комитети (НОК)
28. Мисия и роля на НОК*

1. Мисията на НОК е да развиват и защитават олимпийското движение в своите страни в съответствие с Олимпийската харта.

2. Ролята на НОК е:

2.1. да популяризира основните принципи и ценности на Олимпизма на национално ниво, в сферите на спорта и образованието чрез насърчаване на програмите за олимпийско образование на всички нива в училищата, спорта и физическото възпитание, в образователните институции и университети. В частност те се занимават с изграждането и дейността на националната олимпийска академия, олимпийски музеи и културни програми, свързани с олимпийското движение;
2.2. да осигурява спазването на Олимпийската харта в своите страни;
2.3. да поощрява развитието на високото спортно майсторство, както и спорта за всички;
2.4. да оказва помощ в обучението на спортни администратори, като курсове и полагат усилия тези курсове да допринасят за разпространението на основните принципи на Олимпизма.
2.5. да се ангажират с предприемането на действия срещу всякаква форма ма дискриминация и насилие в спорта;
2.6. да приемат и изпълняват Световния антидопингов кодекс.

3. НОК имат изключителни правомощия за представянето на своите страни на олимпийските игри и на регионални, континентални или световни мултиспортни състезания под патронажа на МОК.

4. НОК имат правото да определят града, който може да кандидатства за организиране на олимпийски игри в техните страни.

5. За да изпълнят мисията си, НОК могат да си сътрудничат в правителствените органи, с които могат да постигнат хармонични отношения. Обаче, те трябва да не се свързват с дейности, които са в противовес с Олимпийската харта.

6. НОК трябва да запазят своята автономност и да се противопоставят на всякакъв натиск от каквото и да е естество, включително от политически, религиозен или икономически характер, който може да попречи да се съблюдава Олимпийската харта.

7. НОК имат правото:

7.1. да се идентифицират, титулуват или причисляват към “Националните олимпийски комитети” (НОК), чиито обозначаване и идентификация да включват или принадлежат към тяхното име;
7.2. да изпращат състезатели, отбори, длъжностни лица и друг персонал на олимпийски игри в съгласие с Олимпийската харта;
7.3. да извличат полза от подпомагането на Олимпийската солидарност;
7.4. да използват несъмнено олимпийските материални бази на МОК в съгласие с правила 7-14 и разпоредба към правило 14 на Олимпийската харта;
7.5. да взимат участие в дейности, ръководени или под патронажа на МОК, включващ и регионалните игри;
7.6. да принадлежат към асоциациите на НОК, одобрени от МОК;
7.7. да формулират предложения до МОК, свързани с Олимпийската харта и олимпийското движение, включващо организацията на олимпийските игри;
7.8. да дават своето мнение за кандидатурите за организиране на олимпийски игри;
7.9. да участват, по молба на МОК, в дейности на комисиите на МОК;
7.10. да сътрудничат в подготовката на олимпийските конгреси;
7.11. да използват други права, дадени им от Олимпийската харта и МОК.

8. МОК помага на НОК да изпълняват своята функция чрез различните си отдели и Олимпийската солидарност.

9. Извън мерките и санкциите, предвидени в случай на нарушение на Олимпийската харта, Изпълнителното бюро на МОК може да вземе съответните решения за защита на олимпийското движение в съответните страни на НОК, включвайки оттегляне или прекратяване на признаване на НОК, ако конституцията, закона и другите законови актове, прилагани в същата страна, или други правителствени актове или органи, възпрепятстват дейността на НОК, или затрудняват и ограничават нейното функциониране. Изпълнителното бюро на МОК дава правото на НОК да бъде изслушано преди взимането на каквото и да е решение.

Състав на НОК*

1. Какъвто и да е състава им, НОК трябва да включват:

1.1. Всички членове на Международния олимпийски комитет в съответните страни, при условие, че има такива. Тези членове имат правото на глас на общите събрания на НОК. Освен това членовете на МОК в страните, посочени в правило 16.1.1.1, са членове по право на изпълнителния орган на НОК, в рамките, на който те имат правото на глас;
1.2. всички национални федерации, приобщени към международни федерации, които ръководят спортове, включени в програмата на олимпийските игри или пък техни представители;
1.3. настоящи или бивши спортисти, взели участие в олимпийски игри; въпреки това последните трябва да се оттеглят от поста им най-късно на края на третата Олимпиада след последните олимпийски игри, в които са взели участие.

2. Националните олимпийски комитети могат да включват като членове:

2.1. национални федерации, приобщени към признати от МОК международни федерации, чиито спортове не са в програмата на олимпийските игри;
2.2. групи от различни спортове и други спортно ориентирани организации или техни представители, както и личности със съответната националност за страната, отговорни да подсилят ефикасността на НОК или извършили различни услуги за спортната кауза и Олимпизма.

3. Гласуващото мнозинство на даден НОК и на неговия изпълнителен орган ще бъде съставено от гласовете на спортните олимпийски федерации или техни представители. За въпроси, касаещи жлимпийски игри, единствено гласовете на членовете на изпълнителния орган и на националните федерации, упоменати в параграф 1.2 по-горе, се вземат под внимание. Според това дали е получил одобрение от изпълнителната комисия на Международния олимпийски комитет, Националният олимпийски комитет може също да включва в гласуващото мнозинство, както и да взема предвид при въпроси, свързани с олимпийски игри, гласовете на членовете на МОК от своята страна, за които е упоменато в параграф 1.1 по-горе, както и гласовете на настоящи или бивши спортисти, за които е упоменато в параграф 1.1. по-горе.

4. Правителствата и другите обществени власти не определят нито един от членовете на даден НОК. Въпреки това, даден НОК може да вземе решение, по негова преценка, да избере за членове представители на тези власти.

5. Площта на правораздаване на даден НОК трябва да съвпада с границите на страната, в която е учреден и има седалище.

Разпоредба към правила 28 и 29

1. Процедури за признаване на НОК.

1.1. Дадена национална спортна организация, която кандидатства за признаване за НОК, трябва да депозира в Международния олимпийски комитет заявление, което показва, че кандидата покрива всички изисквани от Олимпийската харта, условия в частност на правило 29 и разпоредби към правила 28 и 29.
1.2. Трябва да се докаже, че националните федерации, които са членове на НОК, упражняват в тяхната страна и на международно равнище специфична, реална и продължителна спортна дейност в частност като организират и участват в състезания и прилагат тренировъчни програми за техните спортисти. Даден Национален олимпийски комитет няма право да признае повече от една национална федерация за всеки спорт, ръководен от международна федерация. Националните федерации или представителите, които са избрали трябва да съставят гласуващото мнозинство на НОК и на неговия изпълнителен орган. Поне пет от националните федерации, които са в състава на Националния олимпийски комитет, трябва да бъдат приобщени към международни федерации, ръководещи включените в програмата на олимпийските игри спортове.
1.3. Одобрението на устава на кандидата от изпълнителната комисия на МОК представлява условие за неговото признаване. Същото условие е в сила за всяка една промяна или последващо изменение на устава. За целия период този устав трябва да бъде съобразен с Олимпийската харта, на която той трябва да се позовава изрично. В случай на съмнение, относно значението или тълкуването на устава на даден НОК, или в случай на противоречие между устава или Олимпийската харта, меродавна е Олимпийската харта.
1.4. Всеки НОК ще провежда общо събрание на своите членове поне веднъж годишно, съгласно неговия устав. В частност по време на общите им събрания НОК ще включват в дневния ред представянето на годишни доклади, ревизирани финансови доклади или, ако се наложи, избор на ръководство и членове на изпълнителния орган.
1.5. Ръководството и членовете на изпълнителния орган на даден НОК трябва да бъдат избрани, съгласно устава на НОК, за мандат, който не надвишава четири години: те могат да бъдат преизбирани.
1.6. Членовете на даден НОК, с изключение на професионалните спортни ръководители, няма да приемат никаква компенсация или възнаграждение във връзка с техните услуги и изпълнение на функциите им. Могат да им бъдат възвърнати парите за престой, както и всички оправдани разходи, свързани с изпълнението на техните функции.
1.7. Изключването или липса на признаване на даден Национален олимпийски комитет води до загуба на всички, дадени му права от Олимпийската харта и МОК.

2. Задачи на НОК.

НОК изпълняват следните задачи:
2.1. Те съставят, организират съответните делегации на олимпийските игри и на регионалните, континентални и световни първенства по различните спортове, чиито патрон е МОК. Те решават за записването на спортистите, предложени от съответните им национални федерации. Този избор ще се основава не само на спортните постижения на дадения спортист, но също и на неговата способност да служи за пример на младите спортисти от неговата страна. НОК трябва да се уверят, че предложените заявки от националните федерации са съобразени във всички отношения със разпоредбите на Олимпийската харта;
2.2. Те набавят екипировката, начина на транспорт и настаняването на членовете на техните делегации. Договарят за тях съответната застраховка, покриваща рисковете от смърт, инвалидност, болест, медицински и фармацевтични разходи и ангажимента им към трети лица. Те са отговорни за поведението на членовете на техните делегации;
2.3. Те имат единствена и изключителна власт да определят и дрехите, и униформите, и екипировката на членовете на делегациите им за олимпийски игри и във връзка с всички първенства и церемонии, свързани с тях.

Тази изключителна власт не се простира при специализираната екипировка, използвана от спортистите на техните делегации по време на спортни състезания. В тази връзка за специализирана екипировка се счита тази, която е призната от съответния НОК и определена като имаща материално въздействие върху постиженията на спортистите, в следствие на специалните характеристики на екипировката. Всяка реклама, свързани със специализирана екипировка трябва да бъде внесена за одобрение от засегнатия НОК, в случай че се отнася пряко или косвено за олимпийски игри.

3. Препоръки.

На НОК се препоръчва:
3.1. Да организират редовно – при възможност всяка година – Олимпийски ден или седмица с цел насърчаване на олимпийското движение;
3.2. Да включат в техните дейности насърчаването на културата и изкуствата в областта на спорта и Олимпизма;
3.3. Да участват в програмите за Олимпийска солидарност;
3.4. Да търсят източници за финансиране по съответстващ на фундаменталните принципи на Олимпизма начин.

3.0 Националните федерации

За да бъде призната от даден НОК и да стане негов член, дадена Международна федерация трябва да упражнява специфична, реална и продължителна спортна дейност, да бъде приобщена към призната от МОК международна федерация, както и да се ръководи и да се съобразява във всички отношения с Олимпийската харта и с правилата на международната федерация.

Страна и име на даден НОК

1. В рамките на Олимпийската харта изразът “страна” означава призната от международната общност независима държава.

2. Името на даден НОК трябва да съответства на териториалните граници и на традициите на страната си и трябва да бъде внесено за одобрение от изпълнителната комисия на МОК.

Знаме, емблема и химн на даден НОК

Знамето, емблемата и химна, приети от даден НОК, с цел да бъдат използвани във връзка с неговите дейности, вкл. олимпийски игри, трябва да бъдат внесени за одобрение от изпълнителната комисия на МОК.

Глава 5
Олимпийски игри
I. ОТБЕЛЯЗВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
33. Отбелязване на олимпийските игри*

1. Игрите на Олимпиадата се отбелязват през първата година на дадена Олимпиада, а Зимните олимпийски игри през третата.

2. Честта и отговорността за домакинство на олимпийски игри са поверени от МОК на даден град, който е избран за град-домакин олимпийските игри.

3. Датите за провеждане на олимпийските игри се определят от изпълнителната комисия на МОК.

4. Неотбелязването на олимпийските игри през годината, когато трябва да се проведат, води до анулиране на правата на града-домакин без ущърб за всички други права на МОК.

5. Даден финансов излишък, получен от града-домакин, организационния комитет на олимпийските игри или НОК на страната на града-домакин, който е в резултат на отбелязване на олимпийски игри, трябва да бъде използван за развитие на олимпийското движение и спорта.

Разпоредба към правило 33

Продължителността на състезанията на олимпийските игри не трябва да бъде по-голяма от шестнадесет дни.

Избор на град-домакин*

1. Изборът на град-домакин е изключително право на Сесията.

2. Изпълнителната комисия на МОК определя процедурата, която трябва да бъде следвана до провеждането на Сесията.
С изключение на извънредни обстоятелства, този избор се провежда седем години преди отбелязването на олимпийските игри.

3. Националното правителство на страната на всеки кандидатстващ град трябва да внесе в МОК правно обвързващ документ, с който правителството гарантира и поема ангажимент, че страната и нейните обществени власти ще се съобразяват и ще спазват Олимпийската харта.

4. Изборът на града-домакин се провежда в страна, която не е излъчила кандидатстващ град за организиране на въпросните олимпийски игри.

Разпоредба към правило 34

1. Кандидатстване за домакинство на олимпийски игри – кандидатстващи градове.

1.1. За да бъде приета, молбата на даден град за организиране на олимпийски игри трябва да бъде одобрена от НОК на съответната страна, като в такъв случай града се счита за град-кандидат.
1.2. Всяка молба за организиране на олимпийски игри трябва да бъде внесена в МОК от компетентните обществени власти на града-кандидат с одобрението на НОК на тази страна. Тези власти и НОК трябва да гарантират, че олимпийските игри ще бъдат организирани, според изискванията и условията на МОК.
1.3. В случай, че в една страна има много потенциални кандидатстващи градове за организиране на едни и същи олимпийски игри, само един град може да депозира молба, съгласно решението на НОК на съответната страна.
1.4. От деня на депозиране в МОК на дадена молба за организиране на Олимпийски игри, НОК на страната на града-кандидат трябва да контролира и ще бъде съвместно отговорен за действията и поведението на града-кандидат що се отнася до молбата му и в случай на нужда до кандидатурата на града за организиране на олимпийски игри.
1.5. Всеки кандидатстващ град е длъжен да се съобразява с Олимпийската харта и с всяко друго правило или изискване на изпълнителната комисия на МОК, както и с техническите норми на международните федерации за съответните спортове.
1.6. Всички кандидатстващи градове трябва да се съобразяват с процедура за приемане на кандидатурите, която се провежда под ръководството на изпълнителната комисия на МОК, като последната определя съдържанието на тази процедура. Изпълнителната комисия трябва да реши кои градове ще бъдат приети за градове-кандидати.

2. Кандидатстващи градове – оценка.

2.1. Кандидатстващи градове са градовете, които са подали молба и са избираеми чрез решение на изпълнителната комисия на МОК, която ги подлага на гласуване по време на Сесия.
2.2. Председателят на МОК назначава комисия за оценка на кандидатстващите градове за всяко едно издание на олимпийските игри. Всяка една от тези комисии ще включва в състава си членове на МОК, представители на международните федерации, Националните олимпийски комитети, Комисията на спортистите и Международния параолимпийски комитет. Граждани на държавите на кандидатстващите градове не могат да бъдат допуснати за членове на комисията по оценка. Последната може да бъде подпомагана от експерти.
2.3. Всяка комисия по оценка трябва да проучи кандидатурите на всички кандидатстващи градове, да инспектира обектите и да представи на всички членове на МОК доклад в писмена форма за всички кандидатури, най-късно един месец преди датата на откриване на Сесията, която ще избере града-домакин на олимпийските игри.
2.4. Всеки кандидатстващ град ще предостави изискваните от изпълнителната комисия на МОК финансови гаранции, като комисията ще определи дали тези гаранции ще бъдат внесени от самия град или от всяка друга компетентна обществена институция на местно, регионално или национално равнище, или пък от трета страна.

3. Избор на град-домакин – подписване на договор за домакинство.

3.1. Вследствие на внасянето на доклада от Комисията по оценка изпълнителната комисия на МОК трябва да състави окончателния списък на кандидатстващите градове, за да бъде внесен за гласуване на Сесията за избор.
3.2. Изборът на града-домакин се провежда, след като по време на сесията е разгледан доклада на Комисията по оценка.
3.3. МОК подписва писмено споразумение с града-домакин и НОК на съответната страна. Това споразумение се изпълнява от всички страни веднага след избирането на града-домакин.

Местонахождение, обекти и съоръжения на олимпийските игри*

1. Всички спортни състезания трябва да се проведат в града-домакин на олимпийските игри, освен в случай че изпълнителната комисия на МОК разреши провеждането на някои състезания в други градове, обекти и съоръжения в същата страна. Церемониите по откриване и закриване трябва да бъдат организирани в самия град-домакин. Местонахождението, обектите и съоръженията по всеки вид спорт и всяко друго събитие трябва да бъдат одобрени от изпълнителната комисия на МОК.

2. За зимни олимпийски игри, по географски или топографски причини, е възможно да бъдат организирани някои състезания или спортни дисциплини в страната на даден град-домакин, като по изключение МОК може да разреши провеждането на последните в съседна страна.

Разпоредба към правило 35

1. Всяка молба за организиране на събитие, дисциплина или друго спортно състезание в различен от града-домакин град или на друго място трябва да бъде представена в писмен вид пред МОК най-късно преди посещението на комисията по оценка на градовете-кандидати.

2. Организирането, протичането и медийното покритие на олимпийските игри не трябва да бъдат отслабени по някакъв начин от провеждането на друга проява в града-домакин, в неговия регион или на други обекти или спортни съоръжения.

Организационен комитет*

Организирането на олимпийските игри е поверено от МОК на НОК на страната на града-домакин, както и на самия град-домакин. За тази цел НОК е отговорен за създаването на организационен комитет (ОКОИ) който, от момента на своето създаване, трябва да се отчита директно на изпълнителната комисия на МОК.

Разпоредба към правило 36

1. ОКОИ трябва да има статут на юридическо лице в съответната страна.
2. Изпълнителният орган на ОКОИ трябва да съдържа:
– член или членове на МОК в страната, упомената в правило 16.1.1.1.;
председателят и главният секретар на НОК’
поне един член, определен от града и представляващ града-домакин.
Също така изпълнителният орган на ОКОИ може да включва представители на обществените власти, както и други личности.
3. От момента на своето създаване до неговата ликвидация ОКОИ трябва да провежда всички свои дейности съгласно Олимпийската харта, договора между МОК, НОК и града-домакин, както и съгласно всеки правилник или инструкция на изпълнителното бюро на МОК.

Отговорности – оттегляне на организирането на олимпийски игри*

Организирането на олимпийските игри е поверено от МОК на НОК на страната на града-домакин, както и на самия град-домакин. За тази цел НОК е отговорен за създаването на организационен комитет (ОКОИ) който, от момента на своето създаване, трябва да се отчита директно на изпълнителната комисия на МОК.

Разпоредба към правило 36

1. ОКОИ трябва да има статут на юридическо лице в съответната страна.
2. Изпълнителният орган на ОКОИ трябва да съдържа:
член или членове на МОК в страната, упомената в правило 16.1.1.1.;
председателят и главният секретар на НОК’
поне един член, определен от града и представляващ града-домакин.
Също така изпълнителният орган на ОКОИ може да включва представители на обществените власти, както и други личности.
3. От момента на своето създаване до неговата ликвидация ОКОИ трябва да провежда всички свои дейности съгласно Олимпийската харта, договора между МОК, НОК и града-домакин, както и съгласно всеки правилник или инструкция на изпълнителното бюро на МОК.

Олимпийско село*

ОКОИ ще предостави олимпийско село за период, определен от Изпълнителното бюро на МОК с цел да бъдат на едно място всички състезатели, официалните лица и друг персонал от отбора.

Разпоредба към правило 39

1. Олимпийското село трябва да отговаря на всички изисквания на изпълнителното бюро на МОК.
2. Квотите за официалните лица и друг персонал от отбора за настаняване в олимпийското село ще бъдат определени от Изпълнителното бюро на МОК.
3. В случай че МОК разреши на ОКОИ да организира състезания на различно от града-домакин място, може да се изиска от ОКОИ да предостави подслон, услуги и други подходящи съоръжения, съгласно изискванията на Изпълнителното бюро на МОК.
4. ОКОИ ще поеме всички разходи за храна и настаняване на състезателите, официалните лица и друг персонал на отбора в олимпийското село и в другите места за настаняване, описани по горе, както и разходите за местен транспорт.

Културна програма*

ОКОИ организира програма за културни прояви, която трябва да обхване поне целия период, през който олимпийското село е отворено. Програмата ще бъде внесена в Изпълнителното бюро на МОК за предварително одобрение.

II. УЧАСТИЕ В ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
Кодекс за допускане*

За да бъде допуснат за участие в олимпийски игри даден състезател, треньор, инструктор или официално лице от отбора трябва да се съобразява с Олимпийската харта, както и с правилата на засегнатата Международна федерация, одобрени от МОК. Състезателят, треньорът, инструкторът или официалното лице от отбора трябва да бъдат записани от своя НОК. Гореспоменатите лица трябва да:

да спазват духа на честната игра и ненасилието и да имат съответното поведение;
да спазват световния антидопингов кодекс и да се съобразяват с него във всички отношения.

Разпоредба към правило 41

1. Всяка международна федерация изработва свои собствени критерии за допускане за съответния спорт в съответствие с Олимпийската харта. Тези критерии трябва да бъдат внесени за одобрение от Изпълнителното бюро на МОК.

2. Прилагането на критериите за допускане се пада на Международните федерации, на приобщените към тях национални федерации и на НОК по компетентност.

3. Освен в случай на разрешение на Изпълнителното бюро на МОК, нито един състезател, треньор, инструктор или официално лице, който участва в олимпийските игри не трябва да разрешава неговата личност, името му, лика му или спортните му постижения да бъдат използвани за рекламни цели по време на олимпийските игри.

4. Записването и участието на даден спортист в олимпийските игри не може да зависи от финансова подбуда.

Националност на състезателите*

1. Всеки състезател на олимпийски игри трябва да произхожда от страната на Олимпийския комитет, който го записва.

2. Всички спорове, свързани с определянето на страната, която даден спортист може да представлява на олимпийски игри се разрешават от Изпълнителното бюро на МОК.

Разпоредба към правило 42

1. Състезател, който е гражданин едновременно на две или повече страни, може да представлява една от тях, по негов избор. Въпреки това, след като е представлявал дадена страна на олимпийски игри, на континентални или регионални такива, или на одобрени от компетентната Международна федерация световни или регионални първенства, състезателят не може да представлява друга страна, ако не отговаря на изискванията, изложени в параграф 2 по-долу. Те се прилагат за лицата, които са променили и са придобили нова националност.

2. Състезател, който е представлявал дадена страна на олимпийски игри, на континентални или регионални такива, или на одобрени от компетентната Международна федерация световни или регионални първенства и е сменил и придобил нова националност, може да участва на олимпийски игри, където да представлява новата си страна, при условие, че е изтекъл срок от поне три години, от когато състезателят е представлявал своята бивша страна за последен път. Има възможност този срок да бъде намален или дори премахнат от Изпълнителното бюро на МОК, което разглежда всеки случай поотделно и със съгласието на засегнатите НОК и Международни федерации.

3. Даден състезател може да продължи да представлява страната, към която принадлежи или е принадлежал ако: приобщена държава, провинция или отвъдморска територия, страна или колония придобият независимост, страна е включена в друга, поради промяна на границите, страна се съедини с друга или МОК признае нов НОК. Въпреки това, ако състезателят предпочита той може да избере да представлява своята страна или да бъде записан за участие в олимпийски игри от новия си НОК, ако съществува един. Този особен избор може да бъде направен само веднъж.

4. Освен това във всички случаи, когато е допуснат за участие в олимпийски игри, да представлява различна от своята страна или когато избира страната, която възнамерява да представлява, Изпълнителното бюро на МОК може да вземе решение от общ или индивидуален характер по въпросите за националност, гражданство, местожителство или пребиваване за всеки състезател, включително и продължителността на всеки срок за изчакване.

Възрастова граница*

За състезателите на олимпийски игри не може да има никаква друга възрастова граница, освен тази, предвидена в състезателните правила на дадена Международна федерация, утвърдени от Изпълнителното бюро на МОК.

Световен антидопингов кодекс*

Световният антидопингов кодекс е задължителен за цялото олимпийско движение.

Покани и записване*

1. Поканите за участие в олимпийските игри се изпращат от МОК на всички НОК една година преди церемонията по откриване.

2. Единствено признатите от МОК НОК могат да записват състезатели за олимпийски игри. Всяко записване подлежи на одобрение от МОК, който има право, във всеки един момент и по своя преценка, да откаже дадено записване без да се мотивира за това.

3. Даден НОК записва състезатели само по препоръки за записване на националните федерации. Ако НОК ги одобри, той изпраща тези записвания на ОКОИ. ОКОИ трябва да потвърди получаването им. НОК трябва да изследват валидността на предложените от националните федерации записвания и да се убедят, че никой не е бил изключен по расистки, религиозни и политически причини или поради други форми на дискриминация.

4. НОК ще изпращат на олимпийски игри единствено подходящо подготвени за международни състезания от високо равнище спортисти. Чрез съответната Международна федерация, дадена национална федерация може да помоли Изпълнителното бюро на МОК да преразгледа решението на МОК по въпрос за записване. Изпълнителното бюро на МОК взема крайно решение.

Разпоредба към правило 45

1. Изпълнителното бюро на МОК определя броя на участниците в олимпийски игри.

2. Процедурите и сроковете на записване на състезатели за спортните състезания на олимпийски игри, както и тяхното допускане, се определят от Изпълнителното бюро на МОК.

3. Всички записвания трябва да бъдат отпечатани на специален, одобрен от МОК формуляр и изпратени в определен от ОКОИ брой копия.

4. За всеки състезател участие в олимпийски игри предполага, че той се съобразява с всички разпоредби на Олимпийската харта и с правилата на международната федерация, ръководеща съответния спорт. Състезателят трябва да бъде съответно квалифициран от тази международна федерация. НОК, който записва състезателя, се уверява под своя собствена отговорност, че спортистът осъзнава напълно и се съобразява с Олимпийската харта и Световния антидопингов кодекс.

5. В случай, че в страна, с признат НОК, няма национална федерация за определен спорт, НОК на тази страна може да записва индивидуално състезатели по този спорт за участие в олимпийски игри, при одобрение на Изпълнителното бюро на МОК и международната федерация, ръководеща спорта.

6. Всеки участник в олимпийски игри, какъвто и да е той, трябва да подпише следната декларация:

“Като разбирам, че в качеството си на участник в олимпийски игри участвам в една изключителна проява, която от дълго време има международно и историческо значение и отчитайки факта, че съм допуснат да участвам, приемам да бъда заснеман, а именно от телевизия, да бъда фотографиран, идентифициран или записван по всякакъв друг начин по време на олимпийските игри при условия и цели сега или за в бъдеще разрешени от Международния олимпийски комитет (МОК) и във връзка с рекламирането на олимпийските игри и олимпийското движение.
Също така, приемам да спазвам Олимпийската харта в сила и в частност нейните разпоредби, касаещи допускане до олимпийски игри (вкл. правило 41 и разпоредбите към него), информационните средства (правило 51), и допустимите фабрични марки по облеклото и екипировката, носена или използвана на олимпийските игри (разпоредби към правило 53).
Също така, приемам всеки спор, произтичащ или във връзка с моето участие в олимпийски игри, да бъде внесен в спортния Арбитражен съд, съгласно Арбитражния спортен кодекс (правило 61).
Също така, приемам да спазвам Световния антидопингов кодекс и етичния кодекс на МОК.
От моя НОК и/или от моята Национална спортна федерация и/или от моята Международна спортна федерация до моето внимание бяха сведени всички съответни и приложими правила и разпоредби.

7. Също така, компетентният НОК трябва да подпише декларацията, упомената в параграф 6 по-горе, за да потвърди и гарантира, че всички съответни правила са доведени до вниманието на състезателя и, че НОК е упълномощен от засегнатата Национална спортна федерация да подпише от нейно име формуляра за записване с одобрението на компетентната Международна федерация.

8. Нито едно записване няма да е валидно, ако не са спазени по-горните разпоредби.

9. Оттеглянето на делегация или на надлежно записан индивид представлява, в случай че е направено без съгласието на Изпълнителното бюро на МОК, нарушение на Олимпийската харта и е предмет на разследване, като може да доведе до предприемане на мерки и санкции.

10. Броят на записванията се изработва за всеки отделен спорт, от Изпълнителното бюро на МОК две години преди въпросните олимпийски игри и след консултация с засъсегнатите Международни федерации.

11. Броят на записаните в индивидуалните първенства не трябва да надвишава предвидения за световните първенства такъв и в никакъв случай не трябва да надвишава трима от страна. Изпълнителното бюро на МОК може да прави изключения за някои зимни спортове.

12. За отборните спортове броят на отборите не трябва да надвишава дванадесет отбора за всеки пол и не е по-малък от осем отбора, освен ако Изпълнителното бюро на МОК не реши друго.

13. С цел да има справедливо разпределение на броя на смените в някои видове спорт и отчитайки, че за всяка страна в някои видове спорт е разрешена само едно записване без смяна, Изпълнителното бюро на МОК може, след консултация със засегнатите Международни федерации, да увеличи или намали броя на смените.

14. При отсъствие на друго решение на Изпълнителното бюро на МОК или в случай, че е записано в договора за град-домакин, броят на спортистите на олимпийските игри трябва да бъде ограничен до десет хиляди и петстотин (10 500), а броя на официалните лица до пет хиляди (5 000).

III. ПРОГРАМА НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
Олимпийски спортове*

Спортове, ръководени от следните Международни федерации, се считат за олимпийски.

1. Игри на Олимпиадата:

Международна асоциация на федерациите по атлетика (IAAF);
Международна федерация по гребане (FISA);
Международна федерация по бадминтон (IBF);
Международна федерация по бейзбол (IBAF);
Международна федерация по баскетбол (FIBA);
Международна федерация по бокс (AIBA);
Международна федерация по кану (ICF);
Международен колоездачен съюз (UCI);
Международна федерация по конен спорт (FEI);
Международна федерация по фехтовка (FIE);
Международна федерация на футболните асоциации (FIFA);
Международна федерация по гимнастика (FIG);
Международна федерация по вдигане на тежести (IWF);
Международна федерация по хандбал (IHF);
Международна федерация по хокей (FIH);
Международна федерация по джудо(IJF);
Международна асоциация на асоциираните борби (FILA);
Международна федерация по плуване (FINA);
Международен съюз по модерен пентатлон (UIPM);
Международна федерация по софтбол (ISF)
Световна федерация по таекуондо (WTF);
Международна федерация по тенис (ITF);
Международна федерация по тенис на маса (ITTF);
Международна федерация по спортна стрелба (ISSF);
Международна федерация по стрелба с лък (FITA);
Международен съюз по триатлон (ITU);
Международна федерация по ветроходство (ISAF);
Международна федерация по волейбол (FIVB);

2. Зимни олимпийски игри:

Международен съюз по биатлон (IBU);
Международна федерация по бобслей и тобоган (FIBT);
Световна федерация по кърлинг (WCF);
Международна федерация по хокей на лед (IIHF);
Международна федерация по шейни (FIL);
Международен съюз по пързаляне с кънки (ISU);
Международна федерация по ски (FIS).

Програма на спортовете, допускане на спортове, дисциплини и състезания*

МОК определя програмата на олимпийските игри, която включва единствено олимпийски спортове.

1. Олимпийските спортове включени в програмата на олимпийските игри:

Да бъде включен в програмата на олимпийските игри, един олимпийски спорт трябва да отговаря на следните критерии:
1.1. спортът трябва да е широко практикуван от мъже в поне 75 страни и в четирите континента, и от жени в поне 40 страни в три континента. Тогава този спорт може да бъде включен в програмата на олимпийските игри.
1.2. Само спортове, които са широко практикувани в поне 25 страни на три континента, могат да бъдат включени в програмата на зимните олимпийски игри.
1.3. Само спортове, които приемат и прилагат Кодексът за борба с допинга, могат да бъдат включени и да останат в програмата на олимпийските игри.
1.4. Преди да бъдат приети в програмата на олимпийските игри, спортовете трябва да кандидатстват 7 години преди олимпиадата, в която искат да участват. След това не могат да бъдат правени никакви промени, както е казано в параграф 6.

2. Дисциплини:

2.1. Една дисциплина, която е клон на олимпийските спортни събития, трябва да има признато международно обществено положение, за да бъде включена в програмата на олимпийските игри.
2.2. Стандартите за допускане на дисциплина в игрите са същите като тези за допускане на спорт в олимпийските игри.
2.3. Една дисциплина се допуска за участие в олимпийските игри 7 години преди самата дисциплина да се появи в олимпийските игри. През този период не трябва да се правят никакви промени, както това е споменато в параграф 6.

3. Събития:

3.1. Едно събитие, което е състезание в олимпийски спорт или в идна от неговите дисциплини и дава резултат в ранглиста, донася медали и дипломи.
3.2. За да бъдат включени в програмата на олимпийските игри, събитията трябва да имат международно признание, цифрово и географски и да са били включени в поне две световни или континентални шампионата.
3.3. Само събития, практикувани от мъже в поне 50 страни на три континента и от жени в 35 страни на три континента, могат да бъдат включени в програмата на олимпийските игри.
3.4. За да стане едно събитие част от олимпийските игри, то трябва де е прието 3 години преди игрите, на които то ще се появи. През тези 3 години не трябва да се правят никакви промени, както това е казано в параграф 6 по-долу.

4. Критерии за допускане на спортове, дисциплини и събития:

4.1. За да бъде включено в програмата на олимпийските игри събитие, спорт или дисциплина трябва да изпълнят изискванията, определени от това правило.
4.2. Спортове, дисциплини или събития, при които резултатността зависи главно от механическа двигателна сила, не се допускат.
4.3. Освен, ако МОК не реши противоположното, едно единствено събитие не може едновременно да вдигне и индивидуалното и отборно класиране.
4.4. Спортове, дисциплини и събития, включени в програмата на олимпийските игри, които вече на задоволяват критериите на това правило, могат въпреки това, при определени изключителни случаи, да останат в програмата, с решение на МОК в името на олимпийските традиции.

5. Съобщение на Международните федерации за участие в олимпийските игри:

Международните федерации, които управляват спортове, включени в програмата на олимпийските игри, трябва да потвърдят пред МОК своето участие в съответните олимпийски игри не по-късно от времето на сесията на МОК, която избира домакина на съответните олимпийски игри, в които ще участва спорта.

6. Писмен отказ от краен срок за допускане или изключване на спорт, дисциплина или събитие:

Крайните срокове казани по-напред в параграфи 1.4, 2.3 и 3.4 горе могат да бъдат писмено отказани, за да се допуснат промени в програмата на олимпийските игри при следните обстоятелства:
6.1. За допускането на спортове, дисциплини или събития, крайният срок може да бъде отхвърлен писмено от решение компетентния орган на МОК, с одобрение на Международната федерация, която управлява спорта и Организационния комитет на съответните олимпийски игри.
6.2. За да се изключи спорт, дисциплина или събитие, крайния срок може да е писмено отказан чрез решение от компетентния орган от МОК, ако Международната федерация, управляваща спорта, не се съобразява с Олимпийската харта или със Световния кодекс за борба с допинга на ВАДА. В допълнение, мерки и санкции ще бъдат предприети според правило 22.

7. Компетентност за допускане или изключване на спорт, дисциплина или събитие:

Допускането или изключването на спорт е в компетенциите на Сесията на МОК. Решение за включване или изключване на дисциплина или събитие е в рамките на компетентността на Изпълнителния комитет на МОК

Програма на спортовете, допускане на спортове, дисциплини и състезания*

1. Програмата на олимпийските игри трябва да включва поне 15 олимпийски спорта. Подобно изискване за минимум спортове в програмата не съществува за зимните олимпийски игри.

2. След всеки олимпийски игри, МОК прави ревизия на програмата на олимпийските игри.

3. По време на този преглед (ревизия) могат да се преразгледат стандартите за допускане на спортове, дисциплини и събития и да се допуснат или изключат спортове, дисциплини или събития определени от съответния компетентен орган на МОК.

Технически отговорности на МФ по време на олимпийските игри

1. Всяка Международна федерация е отговорна за техническия контрол и посоката на спорта, който управлява по време на олимпийските игри; всички елементи от състезанието, включително график, терен, тренировъчни съоръжения и терени. Всичко това трябва да е съобразено с правилата на Международната федерация. За всичките тези технически споразумения, организационния комитет трябва да се консултира със съответната Международна федерация. Отговорникът за всички събития в съответния спорт е отговорен пред съответната Международна федерация.

2. Организационният комитет на олимпийските игри трябва да подсигури различните олимпийски спортове да са третирани и интегрирани еднакво.

3. Относно разписанието и дневното разпределение по време на събитията, крайното решение е на Изпълнителното бюро на МОК.

Разпоредба към правило 49

1. Технически споразумения по време на олимпийските игри:

Международните федерации имат следните права и отговорности, отнасящи се до техническите споразумения по време на олимпийските игри:
1.1. Да установят технически правила по техния вид спорт, дисциплина или събитие, включително, но не ограничаващо стандарта за резултата, техническите спецификации на екипировката, инсталациите и съоръженията, правилата за техническо придвижване, тренировки или игри, правила за техническа дисквалификация и правила за съдийство и времетраене.

1.2. Да установят финалните резултати и класиране на олимпийските състезания. Такива резултати ще са предоставени на Международните федерации от организационния комитет на игрите, за негова сметка, незабавно след всяко състезание в електронен вид, според разпоредбите на МОК. Съответната, заинтересована Международна федерация тогава има правото да покаже тези резултати от състезанието по нейния вид спорт на официалната си страница.
1.3. От компетенциите на МОК е да проверява техническата компетентност по време на състезанието и тренировките на техните спортове по време на състезанието и тренировките през олимпийските игри.
1.4. Да селектира съдии, рефери и други технически лица от страната домакини и от други страни в рамките на общия брой, възприет от Изпълнителния комитет на МОК, по предложение на Международните федерации. Разходите по настаняването, транспорта и униформите на тези съдии, рефери и други технически лица, които идват от други страни, се плащат от Организационния комитет. Техническите лица трябва да бъдат представени в страницата, поне три дни до началото на първото събитие по техния вид спорт и поне един ден след последното събитие.
1.5. Да посочи две технически делегации по време на планирането и инсталацията на уредите по техния вид спорт, за да подсигури спазването на правилата и да провери и валидира всички технически елементи на състезанията, включително допуска, стандартите на място, разписанието на състезанието, предолимпийските състезания, както и условията за настаняване, храна, транспорт за техническите лица и съдиите.
1.5.1. Двамата технически делегати от всяка Международна федерация трябва да бъдат представени на страницата поне 5 дена преди старта на първото състезание по техния вид спорт. За да направи всички необходими подготовки за началото.
1.5.2. Приемливите разходи за подобни делегати по време на този период и до след края на олимпийските игри (бизнес класа самолетни билети, ако пътуването надхвърля 2.500 км. Или икономична, ако не надхвърля тези километри, храна и настаняване) трябва да се платят от Организационния комитет на игрите.
1.5.3. В изключителни случаи, когато, поради технически причини, присъствието на делегации или организация е допълнително необходимо, то тогава трябва да се направят подходящи уговорки от страна на Организационния комитет, след като се информира МОК. В случай, че не се стигне до споразумение, Изпълнителното бюро на МОК решава.
1.6. Да се подсигури всички участници да се съобразяват с казаното в правило 51 и 53.
1.7. Да се прилага под ръководството на МОК и Националните олимпийски комитети. Правилата на МОК по отношение на приемливостта на участие преди олимпийските игри (предварително) и по време на олимпийските игри.
1.8. Да подготвят и прегледат техническите изисквания на Международната федерация за градовете кандидати, заедно с МОК.

2. Техническа подготовка, изискваща споразумението между Международните федерации и Организационния комитет на игрите, преди то да бъде предадено за одобрение от Изпълнителния комитет на МОК.
2.1. Ежедневно разписание на програмата по даден вид спорт по време на игрите..
2.2. Маршрут за събитията, които се провеждат извън олимпийското село (напр. ветроходство, маратон, спортно ходене, колоездене на шосе, конен спорт – три дневно състезание).
2.3. Тренировъчни съоръжения, които са необходими преди и по време на олимпийските игри.
2.4. Техническа екипировка на мястото на провеждане на игрите, което не е нито определено, нито дадено като списък в техническите правила на Международната федерация.
2.5. Технически инсталации за установяване на резултати.
2.6. Униформи на официалните лица от Международната федерация (като съдии и рефери) необходими по време на олимпийските игри.

3. Предложения на Международната федерация, които трябва да имат одобрението на Изпълнителното бюро на МОК.

3.1. Създаване на програмата на олимпийските игри в техния вид спорт, включително включването или изключването на събития, в съответствие с правилата, критериите и условията определени от МОК.
3.2. Установяване на броя на състезателите в едно състезание и броя участници от страна, както и броя на отборите участващи в олимпийските игри.
3.3. Установяване на система за квалификационно пресяване, три години преди олимпийските игри.
3.4. Установяване на системата за групиране и подбор на състезатели в квалификационните серии (или отбори в предварителните групи) за олимпийските игри.
3.5. Установяване на броя смени в индивидуалните и груповите спортове.
3.6. Установяване на броя и подбора на състезатели за допинг тестове.
3.7. Установяване на списък от състезатели, на които Международната федерация е издала сертификат за женственост на световни и континентални шампионати, който ще е валиден и по време на олимпийските игри, в допълнение на сертификатите издадени от МОК на предишните олимпийски игри.
3.8. Делегация от повече от двама технически делегати, които имат за цел да наблюдават подготовката за олимпийските игри или организацията на допълнителните посещения, други, а не тези разрешени от олимпийската харта.
3.9. Продукция на Международната федерация във всякакво средство, във формата на какъвто и да е визуален или аудиовизуален запис на олимпийските състезания, всякаква употреба на подобен запис за комерсиални цели е забранена.

4. Допълнителни клаузи, относно техническите споразумения:

4.1. По време на последните три години преди откриването на олимпийските игри, Международната федерация трябва да информира Организационния комитет, МОК и Националните олимпийски комитети за характеристиките на изискваните технически инсталации и на спортните съоръжения, които ще се използват по време на игрите. Съответната Международна федерация може да изисква това, съоръжения за определения спорт да бъдат оборудвани, тапицирани или направени от определена компания или компании. Това е предмет на указания установени от Изпълнителното бюро на МОК.
4.2. Необходимите технически лица (рефери, съдии, времеизмерители, инспектори) и апелационната комисия за всеки отделен спорт се определят от съответната Международна федерация, в рамките на лимита на общия брой, установен от Изпълнителното бюро на МОК, според предложенията на Международната федерация по съответния вид спорт. Те изпълняват задълженията си според директивите на тази Международна федерация и в координация с Организационния комитет на игрите.
4.3. Никой от официалните лица, който е участвал в решение, може да е член на съдийска комисия, отговорна за решаването на спорен резултат.
4.4. Намирането на журита трябва да се съобщи на Изпълнителното бюро на МОК, колкото е възможно по-скоро.
4.5. Журито решава всички технически въпроси, които засягат съответния спорт и неговите решения, включително всякакви свързани с това санкции са без право на жалба, без да повлияят на следващи мерки и санкции, които могат да бъдат взети от Изпълнителното бюро на МОК на своята сесия.
4.6. Организационният комитет на игрите трябва да подсигури съоръжения отделно от олимпийското село за настаняването на целия технически персонал, посочен от Международните федерации. Техническите лица и членовете на журита могат да не бъдат настанени в олимпийското село. Те не са членове на Националните олимпийски комитети и делегации и отговарят само пред съответната Международна федерация.

5. Предпоставки и съоръжения за Международните федерации:

5.1. По време на олимпийските игри, Организационният комитет подсигурява за своя сметка ръководството на Международните федерации по съответните видове спорт, включени в олимпиадата, с предпоставките и съоръженията, необходими за провеждането от техническо естество.
5.2. При одобрение от Изпълнителното бюро на МОК, Организационният комитет подсигурява гореспоменатите Международни федерации при тяхна заявка и за тяхна сметка, с административни и технически съоръжения, както и с настаняване. Ако е възможно, дава им възможност да проведат срещите си в града домакин.

6. Квалификационни състезания, организирани от Международните федерации

6.1. За определени видове спорт Международната федерация по съответния вид спорт може да организира квалификации или в противен случай да установи ограничено участие, за да направи подбор на състезателите, отборите в отборните състезания, които ще се проведат по време на олимпийските игри.
6.2. Системите от рестрикции и квалификации са предмет на клаузи в Олимпийската харта до степен, решена от Изпълнителното бюро на МОК. Формулата за квалификации трябва да бъде дадена на Изпълнителното бюро на МОК за одобрение. Националните олимпийски комитети ще бъдат информирани от МОК по всички въпроси, свързани с квалификациите, организирани от Международните федерации.
6.3. Правила 51, 58 и 59 не са приложими към квалификационните събития.

7. Предолимпийски събития, организирани от Организационния комитет.

7.1. Според формулата, предоставена на Изпълнителното бюро на МОК за одобрение, след като се консултира с Международните федерации, Организационният комитет на игрите може да организира предолимпийски събития, за да се тестват съоръженията, които ще се използват по време на игрите. Става въпрос за техническия аспект на състезанията и технологиите.
7.2. Предолимпийските събития трябва да се проведат под техническото наблюдение на съответната Международна федерация.
7.3. Предолимпийските събития са предмет, засегнат от Олимпийската харта до степен, определена от Изпълнителното бюро на МОК.

Младежки лагери

С разрешението на Изпълнителното бюро на МОК, Организационният комитет на игрите, в рамките на своите отговорности, може да организира международен младежки лагер по време на олимпийските игри.

Медийно отразяване на олимпийските игри

1. МОК взима всички необходими мерки да подсигури пълно медийно отразяване на игрите от различни медии и най-широко възможната аудитория по света.

2. Всички решения, които се отнасят до отразяването на олимпийските игри от медиите, са в компетенциите на МОК.

Разпоредба към правило 51

1. Цел на олимпийското движение е чрез съревнование да се подсигури медиино отразяване на олимпийските игри като се рекламират принципите и ценностите на олимпизма.

2. Изпълнителното бюро на МОК установява техническите правила и изисквания, относно медийното отразяване на олимпийските игри в специално ръководство на МОК, което е неразделна част от договора с града домакин на игрите. Съдържанието на това ръководство и всички други инструкции на Изпълнителното бюро на МОК са обвързващи за всички лица от медийното отразяване на олимпийските игри.

3. Само тези личности, които са акредитирани, могат да действат като журналисти, репортери или като медийни експерти. При никакви обстоятелства, по време на продължителността на олимпийските игри, атлети, треньори, официални лица, пресаташета или други акредитирани личности не могат да участват като журналисти или като някакви други медийни капацитети.

Публикации, свързани с олимпийските игри

Всички публикации, свързани с олимпийските игри и изискани от МОК, трябва да се направят и разпространят, за сметка на Организационния комитет на игрите, в такъв формат, в какъвто се изисква от МОК.

Разпоредба към правило 52

1. Организационния комитет на игрите е отговорен за подготовката, производството, издаването и дистрибуцията, включително и до МОК, до Международните федерации и до всички национални олимпийски комитети, на следните публикации и документация:
1.1. За всеки спорт, обяснителна брошура, която съдържа общата програма и техническите организации;
1.2. Медицинска брошура, съобразно инструкциите на МОК;
1.3. Общ доклад за празнуването и провеждането на олимпийските игри, както изисква МОК.

2. За всички документи и публикации, свързани с олимпийските игри, Организационният комитет трябва да се съобразява с инструкциите на Изпълнителното бюро на МОК. Като общо правило, съдържанието на всички документи и публикации трябва да бъде изпратено на МОК за предварително одобрение.

Рекламиране, демонстрации, пропаганда

1. Изпълнителното бюро на МОК определя принципите и условията, при които се одобряват каквито и да било форми на рекламиране и публикации.

2. Не се одобряват никакви форми на рекламиране и публикация вътре и над стадиона, на местата и областите, които се считат за място за провеждане на олимпийските игри. Рекламите и търговските уредби няма да бъдат допускани в стадионите, местата на провеждане на игрите и на спортните площадки.

3. Също така, се забранява всякакъв вид политическа, религиозна и расова демонстрация и пропаганда на олимпийските места и спортните съоръжения.

Разпоредба към правило 53

1. Не се допуска никаква форма на пропаганда, търговска и подобна реклама върху хората, дрехите, аксесоарите и, по общо казано, върху екипите, носени от спортистите или другите участници на олимпийските игри. Изключение прави случаят, когато това е за индентификация – както това е споменато в параграф 8 по-долу – на производителя на екипировката или пособието. Тази индентификация не трябва да е направена очебийно за рекламна цел.

1.1. Индентификацията на производителя не трябва да е на повече от едно място на уред или на част от екип.
1.2. Екипировка; каквато и да е индентификация за производителя на продукта и е по-голяма от 10 % от частта, върху която е поставена и се вижда по време на състезание ще се счита за очевидна реклама. Не трябва да има индентификация за производителя на продукта по-голяма от 60 см².
1.3. Атрибути за глава (шапки, шлемове, очила) и ръкавици: каквито и да е стоки с индентификация на производителя с размер 6 см² може да се счита за очебийна реклама.
1.4. Облекло: (като например; фланелки, шорти, якета, пуловери) каквито и да е стоки с индентификация на производителя с размер 20 см² може да се счита за очебийна реклама.
1.5. Обувки: приема се се за нормално да има отличителни модели на производителя. Името на производителя и/или логото му могат да са също така не по-големи от 6см² и да са или част от нормалния отличителен дизайн на модела или да са независима част от нормалния отличителен дизайн.
1.6. В случай, че има специфични правила, приети от Международните спортни федерации, и те са изключение от правилата, споменати по-горе, то те трябва да се одобрят от Изпълнителното бюро на МОК.

Каквито и да е нарушения на правилата на тази клауза ще доведат до дисквалификация или премахване на акредитацията на личността, която е извършила това. Решението на Изпълнителното бюро на МОК ще е окончателно.

Номерата на състезателите не трябва да са с рекламна цел и трябва да носят олимпийската емблема и емблемата на организационния комитет.

2. За да са валидни всички контракти на Организационния комитет, които имат някакъв елемент на реклама, права, лиценз, използват емблемата на олимпийските игри или талисмана, трябва да са съобразени с Олимпийската харта и да се съобразяват с инструкциите, давани от Изпълнителното бюро на МОК. Същото се отнася до договорите с фирмите, осигуряващи времеизмерителните уреди и табла и до поставянето на каквито и да е заставки в телевизионните програми. Нарушаването на тези разпоредби ще се санкционира от Изпълнителното бюро на МОК.

3. Какъвто и да е талисман, създаден за олимпийските игри, се счита за емблема на олимпийските игри. Неговият дизайн трябва да се предостави на Организационния комитет на игрите и той да го представи на Изпълнителното бюро на МОК за одобрение. Този талисман не може да се използва с търговска цел в страната, без Националният олимпийски комитет да е получил писмено разрешение за това.

4. Организационният комитет трябва да подсигури защита на собствеността на емблемата (както националната, така и международната) и талисмана на олимпийските игри в полза на МОК. Организационният комитет, по време и след като бъде закрит, и Националният олимпийски комитет на страната домакин могат да експлоатират емблемата и талисмана, както и други знаци, дизайни, значки, постери, документи и други, свързани с подготовката на олимпийските игри, с провеждането им и закриването им. Този период завършва с календарната година, през която са проведени игрите. След изтичането на този период, всички права на изброените по-горе неща (емблемата, талисмана, други знаци, дизайни, значки, постери, документи и други, свързани с подготовката на олимпийските игри, с провеждането им и закриването им), отиват в МОК и стават негова собственост. Организационният комитет и/или Националният олимпийски комитет, в някои случай и в някаква степен могат да се явят като довереник (попечител) (във връзка с доверително управление) и с единствена полза за МОК.

5. Клаузите на тази разпоредба се отнася (като се направят необходимите промени) до всички договори, подписани от Организационния комитет на Сесия или на Олимпийски конгрес.

6. Униформите на състезателите и всички лица, които са официални, могат да са със знаме или олимпийска емблема на техния олимпийски комитет. Официалните лица на Международните федерации могат да носят униформи и емблемата на тяхната федерация.

7. Индентификацията на всички технически средства, инсталации и други уреди, които нито се носят, нито се използват от спортистите или другите участници в олимпийските игри, включително времеизмерителните уреди и табла не трябва в никакъв случай да са по-големи от 1/10 та от височината на самия уред, инсталация, табло и не трябва да са по-високи от 10 см.

8. Думата “индентификация” означава обикновено показване на името, обозначаването, запазената марка, лого или какъвто и да е друг отличителен белег на производителя на стоката, който трябва да е само един върху една стока.

9. Организационният комитет на игрите, всички участници и другите участници, акредитирани на олимпийските игри, и всички други лица или страни, заинтересовани трябва да се съобразяват с наръчниците, ръководствата и всички други инструкции на Изпълнителното бюро на МОК, що се отнася до всички въпроси, които са предмет на правило 53 и разпоредбата.

IV. Протокол

1. По време на периода на олимпийските игри, Изпълнителното бюро на МОК единствено има правото да определя протокола, който се прилага на всички места, където се провежда събитието и за които отговорен е Организационния комитет на игрите.

2. На всички олимпийски мероприятия и събития по време на олимпийските игри, членовете, почетните членове, почетният президент и почетните членове на МОК по ред на старшинството си; президент, почетен президент и вицепрезидент имат предимство пред членовете на Организационния комитет, президентите на Международните федерации и президентите на Националните олимпийски комитети.

3. Организационният комитет на игрите, Международните спортни федерации, Националните олимпийски комитети и всички други акредитирани лица на олимпийските игри, във всяко едно отношение, трябва да се съобразяват с ръководството за протокола на МОК, както и с всички други инструкции на Изпълнителното бюро на МОК, във всички отношения, които засягат предмета на това правило.

Олимпийска идентичност и акредитационна карта – права към нея

1. Олимпийската идентичност и акредитационната карта са документи, които удостоверяват идентичността на носителя им и удостоверяват, че последният има правото да вземе участие в олимпийските игри. Заедно с паспорта или друг официален документ за пътуване на лицето, олимпийската идентичност и акредитационната карта дават правото за влизане в страната домакин на игрите и града домакин. Те дават правото на лицето, което ги притежава, да изпълнява функциите си по време на олимпийските игри. Този период не надхвърля един месец преди игрите и един месец след техния край.

2. Олимпийската идентичност и акредитацията се дават официално от МОК на хора, които имат правото да ги получат.
Те дават достъп до степен посочена в тях, до различни места, събития, мероприятия, за които отговаря Организационния комитет на игрите. Международните федерации и Националните олимпийски комитети и всички останали лица или страни, които имат отношение, трябва да се придържат към ръководствата, наръчниците и всички други инструкции на Изпълнителното бюро на МОК по всички въпроси, относно темата на това правило.

Използване на олимпийския огън

1. Организационният комитет е отговорен за доставката на олимпийския огън на олимпийския стадион. Всички споразумения за щафетата с факлите и всякакви други неща по огъня трябва да се провеждат като стриктно се спазва протокола на МОК.

2. След церемонията по закриването на игрите всички олимпийски факли, места за огъня и всички други средства за неговото запалване и поддържане не трябва да се използват в нито един град домакин или където и да било другаде, без изричното одобрение на МОК.

Церемония по откриването и церемония по закриването на игрите

1. Церемонията по откриването на игрите и церемонията по закриването трябва да се провеждат като стриктно се съблюдават инструкциите на ръководството за протокола на МОК.

2. Съдържанието и детайлите на всички сценарии, разписания и програми на всички церемонии трябва да бъдат предоставени за одобрение на МОК.

3. Олимпийските игри се обявяват за открити от ръководителя на държавата домакин, като той каже едно от следните изречения, като случаят може да бъде;
ако се казват при откриването на игри от лятната олимпиадата
“обявявам откриването на игрите… (името на града домакин) празнувайки… (номера на олимпийските игри) олимпиада от новата епоха.”
Ако се казват при откриването на зимни олимпийски игри
“обявявам за открити……. (номера на зимните олимпийски игри) зимни олимпийски игри в…….. (града домакин).”

По време на целия период на олимпийските игри, включително и по време на церемониите, не се допускат каквито и да е речи на представители на правителството или други обществени представители, нито и на каквито и да е политици, на каквото и да е място, за което е отговорен Организационния комитет на игрите. По време на церемонията по откриването на игрите и по време на церемонията по закриването им само президентът на МОК и президентът на Организационния комитет могат да направят кратки изказвания (речи).

Церемония при победа, при раздаването на медали и дипломи

Церемониите при победа, при раздаването на медали и дипломи трябва да се провеждат като стриктно се съблюдават инструкциите за протокола на МОК. Форматът на медалите и дипломите трябва да бъдат предоставени на МОК за предварително одобрение.

Списък с отличията

МОК и Организационният комитет не трябва да съставят никаква глобална ранглиста за страни. Един списък с отличията, който съдържа имената на медалистите и тези наградени с дипломи на всяко едно състезание, се прави от Организационния комитет и имената на медалистите се поставят на видно място, което се вижда постоянно на главния стадион.

V. АРБИТРАЖ
Спорове – арбитраж

Всички появили се спорове, диспути по време и във връзка с олимпийските игри трябва да се предоставят изключително на Арбитражния спортен съд, съобразно с Кодекса по спортен арбитраж.

Национална олимпийска
академия- НОА